Öğretmenlikten memurluğa geçenler, hangi durumlarda yıllık izin kullanamazlar

Cevap:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 23 üncü maddesinde "Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler.", 102 nci maddesinde "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için 20 gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." ve 103 üncü maddesinde de "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.

Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.

Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir." hükümleri yer almaktadır

Yıllık izinlere ilişkin olarak yukarıda yer verilen hükümlerin uygulanmasına ilişkin olarak Maliye Bakanlığınca üç tebliğ çıkarılmıştır. Bunlar;

62 Seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği

140 Seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği

154 Seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Tebliği


Yukarıda yer verilen hükümler uyarınca;


1-
Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılmaktadırlar. Sizde 2012 yılı izninde, 6 Ağustos tarihine kadar, yaz tatili ve dinlenme tatilinde 1 aydan fazla izin kullanmış olduğunuz açıktır. Bu sebeple 2012 yılı için yeniden mükerrer yıllık izin kullanmanız mümkün bulunmamaktadır.

2-
Devlet memurları hakkında 28/02/2011 tarihinden yani 6111 sayılı Kanun ile memurların sicil düzenlemesine ilişkin hükümler kaldırılmış bulunmaktadır. 2011 ve 2012 yılı sicilleri doldurulmamaktadır.

3- 2013 yılı için 20 günlük izin kullanma hakkınız bulunmaktadır. İzninizi idarenin uygun bulacağı zamanlarda tamamını veya parça parça kullanmanız mümkün bulunmaktadır.

MemurlarYorum Gönder

Etiketleri :