İşten ayrılan (İstifa eden) işçi hakları nelerdir?Yıllık izin tazminatı diye birşey yoktur.
1yılı dolduran çalışan yıllık izne hak kazanır.İşten ayrılma durumunda kullanılmamış izinlerin ücreti ödenir.
Sözleşmeye konu iş,belirli süreli sözleşme şartlarına uyan bir iş ise,süresinden önce taraflardan birinin sözleşmeyi feshetmesi durumunda diğer tarafa tazminat ödemesi gerekebilir.
Sözleşmeye konu iş süresi belirli sözlşeme şartlarına uymayan bir iş ise,sözleşmeyi fesheden tarafın diğer tarafa ihbar tazminatı ödeme durumu ortaya çıkabilir.


Geçerli nedeninde spekülatif olmayan gerçekçi nedenler olması gerektiği Örneğin; Feshin; işçinin; verimsizlik, diğer işçilere göre düşük performans, işe yoğunlaşmama, yatkın olmama, sık hastalanması veya şu an sıkça dillendirilen sebep olarak işyerinin ekonomik krizde olması, piyasada durgunluk gibi nedenlere dayanması gerektiğini belirtmiştik. Bu şekilde olursa işçinin iş akdi geçerli olarak fesih edilir. Diğer türlü fesih geçersiz olur.
T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 1986/11078
K. 1987/6
T. 14.1.1987
• KIDEM TAZMİNATI
• EVLİ OLARAK İŞE BAŞLAYAN KADIN
• İŞİN DEVAMI SIRASINDA BOŞANARAK YENİDEN EVLENME
743/m.2
1475/m.14
ÖZET : Evli olarak işe giren, çalışmasını bu medeni durum içerisinde sürdüren ve işten ayrılma ( istifa ) halinde kıdem ödencesi ( tazminatı ) alamayacağını bilen kişinin, danışıklı olarak kocasından boşanıp, kısa bir süre içinde aynı kişi ile evlendikten sonra işten ayrılmak suretiyle kıdem ödencesiistemesi objektif iyiniyet kuralları ile bağdaşamaz.

Davacı, kıdem tazminatı, ikramiye ve yıllık ücretli izin parasının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme isteği kısmen hüküm altına almıştır.

DAVA VE KARAR : Hüküm, süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla; dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı, 3.3.1975 tarihinde işyerine evli olarak girmiş, on seneyi aşkın çalışmasını sürdürürken 20.3.1986 tarihinde geçimsizlik sebebiyle kocası hakkında boşanma davası açmış ve bu davaya karşı, davalı koca müşterek çocuklarının velayet statüsü de dahil davayı aynen kabul etmesi sonucu 9.4.1986 tarihinde boşanmalarına karar verilmiş bulunmasına rağmen, bu kararın kesinleşmesi akabinde 5.5.1986 tarihinde yeniden boşandığı kişi ile evlenmiş ve 16.5.1986 tarihinde evlenme sebebiyle istifa ederek İK.nun 14. maddesindeki evlenme suretiyle istifa halinde kıdem tazminatı ödenmesine dair hükmünden yararlanmak istemiştir.

Davalı, bu evliliğin tamamen İş Kanunu’nun sözü edilen maddesindeki hükümden kanuna karşı hile yolu ile yararlanmak istediğini savunmuş, gerek boşanma ve gerekse evlenme işlemlerinin ardı ardına gelişmesi karşısında bunun muvazaa olduğunu ileri sürmüştür.

Gerçekten, İş Kanun’un 16. maddesinde işçiye haklı fesih hakkı tanıyan hallerde, kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile ayrılması hali dışında istifa hali kıdem tazminatını gerektiren haller arasında sayılmamıştır. İş Kanunu’nun 14. maddesindeki bu düzenleme kamu yararına bir düzenlemedir ve 2320 sayılı Yasa ile 14. maddeye eklenen kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde kendi arzusuyla iş akdi ilişkisini sona erdirmesi halinde kıdem tazminatının ödenmesini öngören hüküm hem aile birliğini korumaya, hem de SSK. Yasası uyarınca toptan ödeme almak amacıyla ayrılanlar için kabul edilen kıdem tazminatı hakkının doğacağı yolundaki yasanın diğer bir hükmüne paralellik sağlamak için getirilmiştir. Getirilen bu hükümden işçi kadınların yararlanması yasal haklarıdır. Ancak M.K.’nun 2. maddesindeki temel objektif iyiniyet kurallarına göre, bu hakkını kullanırken aynı kurallara uymak zorundadır. Hakkın hukuken himaye edilebilmesi için hakkı veren hukuk kurallarının da üstünde yer alan objektif iyiniyet kurallarına uygun olması gerekir.

Evli olarak işe giren, çalışmasını bu medeni hal içerisinde sürdüren ve istifa halinde kıdem tazminatını alamayacağını bilen davacının şiddetli geçimsizlikle suçladığı kocasından boşanmasının hemen akabinde, karar tarihinden yirmibeş gün sonra evlenmiş olması, kocasının da mahkemede ileri sürülen geçimsizlik sebeplerine hiç karşı çıkmaksızın kabul etmesi, evlenme işlemleri kesinleşmesi gibi haller dikkate alındığında bu boşanma ve evlenmenin konunun istifa halinde kıdem tazminatı verilmeyeceği yolundaki hükmünü ortadan kaldırmaya ve hile yoluyla 14. maddedeki evlenme halinde kendi arzusuyla işten ayrılanlara kıdem tazminatı ödeneceği yolundaki hükmünden yararlanma amacını güttüğünü ve M.K.’nun 2. maddesindeki objektif iyiniyet kurallarıyla bağdaştırılamayacağını bu olaya özgü olarak kabul etmek gerekir.
Bu hale göre, kıdem tazminatı davasının reddine karar vermek icap ederken aksi yönde hüküm kurulması isabetsiz görülmüştür.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan sebeplerden ( BOZULMASINA ), peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine oyçokluğuyla karar verildi.
KARŞI OY YAZISI

İş Yasasının 14. maddesinin 4. fıkrasında "...kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile" hizmet akdini sona erdirmesi halinde kıdem tazminatı ödeneceği öngörülmüştür. Kıdem tazminatı işçinin yıllarca birikmiş emeğinin karşılığıdır. Davacının 11 yıllık hizmeti olduğu tartışma konusu değildir. Yukarıdaki hükmün kabul edilmesi "ailenin ve kadının korunması" düşüncesinin anayasada da ağır bastığı düşüncesinin sonucudur. Geçimsizlik sonucu evlilik birliğinin sona ermesinden sonra tarafların yeniden bir araya gelmesini engelleyen bir hüküm yasalarımızda yer almamıştır. Anılan maddede davacının boşandığı eski eşi ile evlenmesi halinde kıdem tazminatı kesilemeyeceği şartı getirilmiş değildir. İstifa hali, kıdem tazminatını gerektirmeyen iş akdini sona erdirme halidir. Olayda tarafların boşanmasından bir aya yakın bir zaman sonra yeniden bir araya gelmeleri ve evlenmelerini istifa suretiyle kıdem tazminatı ödenmesini engelleme ve M.K.’nun 2. maddesindeki objektif iyiniyet kurallarına aykırı olarak yorumlanmasını kabule sevk ettirecek bir delil ortada yoktur. Aksine düşünce dayanaksız varsayımdan ibarettir. Nitekim bir kaç ay sonra yeniden evlenme halinde de yasaya karşı bir hile hali düşünülemez.

Bu nedenle yerel mahkeme kararının, onanması düşüncesi ile çoğunluğun bozma kararına katılınmamıştır 


Yorum Gönder

Bunlarda İlginizi Çekebilir !

Riskli hamilelik ve doğum nedeniyle işten ayrılan kıdem tazminatına hak kazanır mı?

Eşim hamileliğinden dolayı işten ayrılmak zorunda. Hamileliği ve de doğumu riskli. 12 Nisan 2011’den buyana çalışmakta, işten çıkışında tazminat hakkı nedir? İş sözleşmesinin hangi şekilde sona erm...

İstifa eden işsizlik parası alabilir mi?

KENDİ İSTEĞİ İLE İSTİFA EDEN İŞSİZLİK PARASI ALAMAZ SORU 7 aydır bir firmada çalışmaktayım. İşyerimden memnun değilim, çıkmak istiyorum. Kendi isteğimle işten ayrılsam işsizlik maaşı alabilir...

40 bin memura ikramiye ödenecek !

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), memurluktan istifa edip SSK ya da Bağ-Kur'dan emekli olup ikramiye kazananların listesini netleştirdi. Başvuruda bulunan 294 bin kişiden 40 binine ikramiye ödenecek. Memurluktan evlilik v...

Faruk Çelik Kıdem Tazminatı Konusunda Müjdeyi Verdi.

 Milyonlarca çalışan kişiyi ilgilendiren kıdem tazminatı konusunda gelişmeler yaşanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, kıdem tazminatı konusunda çalışmalara başlayacaklarını belir...

Tam 40 Bin Memura İkramiye Geliyor

  Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), memurluktan istifa edip SSK ya da Bağ-Kur'dan emekli olup ikramiye kazananların listesini netleştirdi. Başvuruda bulunan 294 bin kişiden 40 binine ikramiye ödenecek. Memurlukt...

İhbar tazminatı hakkı nedir ve hangi hallerde ödenmektedir?

4857/17 sayılı İş Kanunu gereğince iş sözleşmesini fesih etmek isteyen taraf; feshi yazılı olarak ve çalışma süresinin gerektirdiği bildirim süresine bağlı kalarak diğer tarafa iletmekle yükümlüdür....

İstifa edenlerin kıdem tazminatları yanar mı?

İsmini vermek istemeyen bir okurumuz, birçok emekçinin sorunu olan kıdem tazminatıyla ilgili olarak “Resul Bey sizin yazılarınızı ve programlarınızı ilgiyle takip ediyorum. Bir yıldır kıdem tazminatı fonu h...

CHP'de Şok İstifa! İstanbul Milletvekili İstifa Etti

 CHP İstanbul Milletvekili Ercan Cengiz partisinden istifa ettiğini duyurdu. Cengiz, Meclis Yolsuzluk Komisyonu'ndan daha önce kendi partisine üye vekillerle anlaşamadığı için istifa etmişti.4 bakan hakkındak...

İşsizlik ödeneği ve ödemesi

Hizmet akdi ile çalışanların hizmet sürelerinin bitiminde sözleşmelerinin yenilenmesi, işyerinin kapatılması ya da işverenin işten çıkarması gibi durumlarda işsizlik ödeneği ve ödemesi alınabilmektedir. B...

İstifa eden devlet memurunun emekli ikramiye alma şartları nelerdir ?

İstifa eden memurun emekli ikramiyesi alma şartları Soru: 4 Ağustos 1979 doğumluyum. 17 Ağustos 1999-15 Şubat 2012 arası 12 yıl devlet memurluğu (uzman jandarma çavuş) yaptıktan sonra, istifa ederek ayrıl...

Kıdem Tazminatıyla ilgili bilinmesi gerekenler

1- Kıdem tazminatının ödenmesi için gereken koşullar nelerdir? 1475 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine göre çalışanlara belirli şartlarla kıdem tazminatı ödenmektedir. Buna göre; Aynı işverene bağlı...

İş arama izni nedir ve nasıl kullanılır?

İş Kanununa Göre İş Arama İzni ve Nasıl Kullanılacağı İş arama izni İş Kanununun işçinin işsiz kalması dolayısıyla sıkıntıya düşmemesi ve yeni iş bulması suretiyle hayatını idame ettirebilmes...

TFF dağılıyor mu? TFF Yöneticisi Ufuk Özerten istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu'nda şok istifa. TFF'nin önemli yöneticilerinden bir tanesi olan Ufuk Özerten istifa etti. Futbol Federasyonu Başkanvekili Ufuk Özerten, görevinden istifa etti ve istifa mektubunu b...

Memurlar nasıl kıdem tazminatı alırlar?

Buna göre; memurun emeklilik tazminat gösterge rakamı artırılacak.Böylece memur emekli olurken şimdi aldığından yüzde 20 ila 25 arasında daha fazla tazminat alacak.Sözleşmeli çalışana ayda 90 lira yiyecek ya...

Kıdem tazminatı nasıl alınır ? İhbar tazminatı alma şartları nelerdir ?

Hangi Şartlarda Kıdem Tazminatı Alınır? Kıdem tazminatı 1547 sayılı İş Kanunu uyarınca ülkemiz iş hukukunda uygulanmakta işçiye sağlanmış bir haktır. Buna göre iş kanununa tabi olarak çalışan,...

SİTENİZ HABER.SGK.NET'i Takip EDİN ! :)
X
Google Gözat
Facebook Gözat
Twitter Gözat