Fazla mesai ücreti hesaplama tablosu Mesai Ücreti nasıl hesaplanıyor

Fazla çalışma veya bilinen adıyla fazla mesai işçi-işveren arasındaki en önemli anlaşmazlıklardan birisidir. Özellikle işten ayrılan işçilerin 5 yıla ilişkin fazla çalışma ücretlerini istemelerine ilişkin davalarla karşılaşılmaktadır. Bu nedenle fazla çalışma konusunu ayrıntılı olarak ele almak istedik.

İş Kanunu'nda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırk beş saati aşan çalışmalar fazla çalışma ve haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle kırk beş saatin altında belirlendiği durumlarda ortalama haftalık çalışma süresini aşan ve kırk beş  saate kadar yapılan çalışmalar fazla sürelerle çalışma olarak adlandırılmaktadır.

Fazla çalışmanın ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle işyerine giriş-çıkışları gösteren belgeler, fazla mesai yapıldığına ilişkin işyeri iç yazışmaları delil niteliğindedir. Ancak, belge bulunmaması halinde mahkemeler tanık beyanlarıyla da karar vermektedirler. Yargıtay, işyerinde mesaisini kendisi belirleyen üst düzey yönetici çalışanın fazla çalışma alacağına hak kazanmadığı kabul edilmektedir.

Bazı iş sözleşmelerinde, fazla çalışma ücretinin ödenen ücretin içinde olduğuna ilişkin hükümler yer almaktadır. Yargıtay, bu tür hükümlere itibar etmektedir. İşçinin, yıllık 270 saatin üzerinde bir çalışmayı kanıtlaması gerekmektedir. Ancak, asgari ücret üzerinden düzenlenmiş bir ücret bordrosunda fazla çalışma ücretinin ödenen ücretin içinde olduğuna ilişkin hüküm hayatın gerçekleriyle bağdaşmayacağı açıktır.

***
Yıllık üst sınır 270 saat  ( Fazla Mesai Ücreti Hesaplama )
Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda 270 saatten fazla olamayacaktır. Bu süre sınırı, işyerlerine veya yürütülen işlere değil, işçilerin şahıslarına ilişkindir.

Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sürelerinin hesabında yarım saatten az olan süreler yarım saat, yarım saati aşan süreler ise bir saat sayılır.

İşçilerin fazla çalışmaya muvafakat etmeleri gereklidir. Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırmak için işçinin yazılı onayının alınması gerekir. Zorunlu nedenlerle veya olağanüstü durumlarda yapılan fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma için bu onay aranmaz.
Fazla çalışma ihtiyacı olan işverence bu onay her yıl başında işçilerden yazılı olarak alınır ve işçi özlük dosyasında saklanır. İşveren, fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırdığı işçilerin bu çalışma saatlerini gösteren bir belge düzenlemek, imzalı bir nüshasını işçinin özlük dosyasında saklamak zorundadır. İşçilerin işlemiş olan fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma ücretleri normal çalışmalarına ait ücretlerle birlikte, İş Kanunu uyarınca ödenir. Bu ödemeler, ücret bordrolarında ve ücret hesap pusulalarında açıkça gösterilir.

***
Brüt ücretten hesaplanır  ( Fazla Mesai Hesaplama )
Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma brüt ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenmesi gereklidir. Örneğin, brüt saat ücreti 10 TL olan bir işçinin ay içinde 5 saat fazla çalışma yapması halinde normal ücretine ilave olarak 5 x 15 TL üzerinden 75 TL fazla çalışma ücreti alması gereklidir.

Fazla sürelerle çalışmalarda, her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına miktarının yüzde yirmi beş yükseltilmesi ile ödenecektir. Örneğin, iş sözleşmesinde haftalık çalışma süresi 40 saat olarak belirlenen işçinin o hafta 45 saat çalışma yapması halinde fazla sürelerle çalışma söz konusu olacaktır. Bu durumda brüt saat ücreti 10 TL olan bu işçinin ay içinde 5 saat fazla sürelerle çalışma yapması halinde normal ücretine ilave olarak 5 x 12.5 TL üzerinden 62.5 TL fazla çalışma sürelerle çalışma ücreti alması gereklidir.

***
İşçi serbest zaman kullanabilir
Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi, isterse işverene yazılı olarak başvurmak koşuluyla, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir saat on beş dakikayı serbest zaman olarak kullanabileceği belirtilmiştir.
İşçi hak ettiği serbest zamanı, 6 ay zarfında işverene önceden yazılı olarak bildirmesi koşuluyla ve işverenin, işin veya işyerinin gereklerine uygun olarak belirlediği tarihten itibaren iş günleri içerisinde aralıksız ve ücretinde bir kesinti olmadan kullanır.

İşçinin bu kanundan ve sözleşmelerden kaynaklanan tatil ve izin günlerinde serbest zaman kullandırılamaz. Bu durumda işçi isterse yaptığı günlük çalışma süreleri üzerindeki çalışması için zamlı ücret alabilecek, isterse çalıştığı sürelerin karşılığını serbest zaman olarak kullanabilecektir.

Resul Kurt / haber 7


Bu hususla alakalı muhasebetr.com sitesinde hesaplama olarak aşağıdaki detaylı bilgilere yer verilmiştir.

1- GİRİŞ 

Çalışmamızda fazla mesai yapılması durumunda normal şartlarda personele ödenmesi gereken ilave ücretlerin nasıl hesaplanması gerektiği hakkında örnekler vermeye çalıştık.  4857 sayılı İş Kanununda yer alan fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma kavramlarının açıklanması, denkleştirme esası, zorunlu nedenlerle fazla çalışma yapılması, olağanüstü hallerde fazla çalışma gibi işverenin işin durumuna göre organize edebileceği çeşitli seçenekler ve konunun teknik detayları çalışmamız kapsamında değildir. 

2- HAFTALIK 45 SAAT ÇALIŞMA SÜRESİ DOLANA KADAR

Örneğin; sözleşme ile yerleşik bir uygulama ile iş yerindeki mesainin sabah 09:00 akşam 18:00 olduğunu kabul edelim. Bu durumda akşam 18:00’dan sonra yapılan çalışmalar fazla mesai olarak değerlendirilecektir. 

Bu örnekte günlük çalışma süresi 8 saattir. (1 saatlik öğlen arası verildiği kabul edilmiştir ve öğlen dinlenmeleri/ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmaz) Bu durumda iş yerinde haftanın 5 günü çalışmakta yerleşik uygulama ise ya da sözleşme ile belirlendiyse bu iş yerinde haftalık çalışma süresi 40 saattir. Bu durumda hafta içi akşam çalışılan fazla süreler hafta bazından toplam 5 saate kadar “fazla sürelerle çalışma” olarak kabul edilecektir ve her bir saat başına düşen ücret %25 arttırılacaktır. 

Haftalık 45 saate ulaşıldıktan sonra ise hafta içi akşam 18:00’dan sonraki her bir saat çalışma “fazla çalışma” olarak kabul edilecek ve bir saate düşen normal ücret % 50 arttırılacaktır. 

Bu fazla mesailerin hafta içi akşam olması ya da hafta içi akşam kalınmayıp cumartesi gelinmesi hesaplama tarzında değişikliğe yol açmayacaktır. Öncelikle 45 saat dolup  dolmadığına bakılacak, dolmadıysa normal bir saatlik ücret %25 arttırılacak, 45 saat dolduktan sonrasına isabet eden fazla çalışma ücreti ise normal bir saatlik ücretin %50 arttırılması ile hesaplanacaktır. 

3- HAFTA TATİLİNDE FAZLA MESAİ YAPILMASI (İş Kanunu Madde 46) 

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun uyarınca, hafta tatili, 35 saatten az olmamak üzere cumartesi günü en geç saat 13.00'ten itibaren başlamak üzere Pazar günü olarak belirlenmektedir. 

İş Kanunu’nun 46. maddesinde, bu kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan  işçilere tatil gününden önce aynı Kanun’un 63. maddesine göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmi dört saat dinlenme (hafta tatili) verilmesi ve çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak işçiye ödenmesi gerektiği açıklanmaktadır. Ancak Kanun’da hafta tatilinin hangi gün olacağı belirtilmemiştir. Bu nedenle İş Kanunu bakımından hafta tatilinin Pazar günü kullandırılması zorunlu bulunmamaktadır.

İşçi tatilden önce  haftalık  45 saatlik çalışma süresini tamamlamışsa hafta tatilinde çalışması durumunda, çalışılan  her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının % 50 yükseltilmesi suretiyle  zamlı olarak ödenecektir. Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle 45 saatin altında belirlendiği durumlarda ise ortalama haftalık çalışma süresini aşan ve 45 saate kadar yapılan çalışmalar fazla sürelerle çalışma sayılacağından,  fazla sürelerle çalışmalarda, her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının %25 yükseltilmesiyle  ödenecektir.  

Pazar günü işe gelinmesi durumunda ayrıca daha fazla ücret verileceğine dair kanuni bir düzenleme yoktur. (Normal 1 saatlik çalışma ücretinin %100 arttırılarak ödeneceği gibi!!) 

Örnek: İş yerinde sabah 09:00 akşam 18:00 çalışılmaktadır. Personelin normal bir saate isabet eden ücreti 10 YTL’dir. 

a) Hafta içi her akşam bir saat fazla mesai yapmıştır. 

Bu durumda her bir saat fazla çalışma için 10 + 10 *0.25 = 12,5 YTL

Öyleyse bu hafta fazla çalışmaları için bu personele ödenecek fazla sürelerle çalışma ücreti 12,5 * 5 gün = 62,5 YTL’dir. 

b) Personel cumartesi gelmiş ve 9 saat mesai yapmıştır. 

45 saate kadar geçen süre 5 saat. Bu sürenin ücreti   10*0,25 = 2,5 YTL * 5 saat = 12,5 YTL (Fazla sürelerle çalışma ücreti) 

45 saati aşan kısım 4 saat için de  10*0,50 = 5 YTL * 4 saat = 20 YTL (Fazla çalışma ücreti) 

Normal hak ettiği bir saatlik ücret 10 YTL * 8 saat = 80 YTL (Normal mesai ücreti)  (Bu ücreti o gün işe gelmese de alacaktı zaten.) 

Toplam alacağı ücret: 80 + 20 + 12,5 = 112,5 YTL’dir. ( 32,5 YTL kısmı fazla mesai karşılığı) 

(10*8) + (10*0,25*5) + (10*0,50*4) ) 

4- ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE FAZLA MESAİ YAPILMASI (İş Kanunu Madde 47, 49) 

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun uyarınca bayramlar; Ulusal Bayram, Yılbaşı, Resmi ve Dini Bayram günleri olarak dörtlü bir sınıflandırmaya tabi tutulmaktadır. 1923 yılında Cumhuriyet’in ilan edildiği 29 Ekim günü, 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlamak üzere Ulusal Bayram olarak kabul edilmektedir.  

Özel işyerlerinin sadece 29 Ekim günü kapanması zorunlu tutulmaktadır. Tatil günleri, Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip cumartesi gününün tamamı tatil yapılmaktadır.

İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenmek zorundadır. (4857 sayılı İş Kanunu Madde 47)  İşçinin tatil günü için eline geçecek ücret tatilde çalışıp çalışmamasına göre değişmektedir. Tatil ücreti hukuki olarak iş karşılığı olmaksızın kanundan dolayı yapılan bir ödeme olduğundan tatil yapmayıp çalışması halinde hak ettiği ikinci ücret hukuken tatil ücreti değil çalışmasının karşılığı olan ücret olarak kabul edilmektedir.

ÖRNEK 1:  İşçi haftalık 45 saatlik çalışma süresini doldurmuş ve 23 Nisan günü de çalışmıştır. Çalıştığı bu güne hak kazandığı ücret normal ücretinin % 250 zamlı miktarıdır. Normal yevmiye 100 (+) bayram yevmiyesi 100 ve (+) fazla çalışma ücreti 50 olmak üzere toplam bordroya yansıyacak ücret % 250 zamlı ücret olacaktır. 

ÖRNEK 2: İş sözleşmesinde saatlik yevmiye 3 YTL ve haftalık çalışma süresi 45 saat olarak  kararlaştırılan işçi, haftalık çalışma süresini doldurmuş ve 19 Mayıs günü de çalıştırılmışsa işçiye ödenecek günlük ücret 56.25 YTL olarak hesaplanacaktır (Günlük ücret 3 YTL x 7.5 = 22,50 YTL x 2,5 kat = 56,25 YTL)

Bu örnekte 19 mayısta da 7,5 saat çalışıldığı kabul edilmektedir.  Bu durumda fazla çalışmaya isabet eden ücret   3 + 3*0,50 = 4,5 * 7,5 saat = 33,75 YTL fazla çalışma ücreti. Tabi bu 33,75 YTL’nı da ikiye ayırabiliriz. 4857 sayılı kanun 47. maddesine göre alacağı 1 günlük ücret, yani 3*7,5=22,5 YTL. Ayrıca fazla mesaisi için alacağı 3*0,50=1,5*7,5=11,25 YTL. Toplam (22,5+11,25=33,75) Ayrıca birde işçinin zaten çalışmasa bile maaşı içinde olacak normal ücreti  (7,5 * 3 = 22,5 YTL)  ilave edersek (33,75 + 22,5) 56,25 YTL’na ulaşırız.  

19 mayısta eğer 4 saat fazla mesai yapsaydı.  Fazla mesai ücreti: (3 + 3*0,50)*4saat = 18 YTL olarak hesaplanırdı. 

Aynı işçi haftalık 45 saat çalışma süresini doldurmamış olsaydı, mesela 40 saat çalışmış olsaydı, fazla mesai ücreti: (3 + 3*0,25)*4 saat = 15 YTL olarak hesaplanırdı. İlk örnekteki gibi 7,5 saat çalışmış ise bu şartlarda (hafta içi 40 saat çalışmış) 

4857 sk. Md.47 gereği: 3*7,5=22,5 YTL

Fazla süreli çalışma ücreti: (3*0,25)*5 saat= 3,75 YTL

Fazla çalışma ücreti: (3*0,50)*2,5 saat=  3,75 YTL

Toplam: 22,5+3,75+3,75=30 YTL. 

Bu hesaplama şu şekilde de yapılabilir: 

(3+3*0,25)*5 saat    = 18,75 

(3+3*0,50)*2 ,5saat =  11,25  

5-  SONUÇ: 

Tablo halinde özetleyecek olursak; 

(X) = 1 saate isabet eden ücret varsayımıyla, 

A) Hafta içi fazla çalışma : x + (x*0,50) veya x + (x*0,25) = 1,5 kat veya 1,25 kat

B) Hafta tatili çalışma      :  x + (x*0,50) veya x + (x*0,25) = 1,5 kat veya 1,25 kat

C) Resmi tatil-Bayram     :  x + (x)                                       =  2 kat

Yukarıdaki örneklerde aslında bir bütünlük söz konusudur. Evet, 4857 sayılı İş Kanununun 47. maddesine göre genel tatilde çalışırsa (C seçeneği) ayrıca 1 günlük ücreti ödenir denmektedir. Yani personel kaç saat çalışırsa ona isabet eden zaten çalışmasa da alacağı bir saatlik normal ücret (+)  çalıştığı için İ.K. Md. 47 gereği hak ettiği bir saatlik ücret.

Ama yukarıdaki örneklerde aynı zamanda işçinin hafta içi normal mesaisine ilaveten yaptığı çalışmalarda dikkate alınmaktadır. Yani  işçi 19 mayısta değil de 18 mayısta çalışsaydı ve bu günde  mesela cumartesiye denk gelseydi bu çalışması fazla süreli çalışma ya da fazla çalışma olarak kabul edilecekti. 

Yani bu durumda yukarıda örnek 1’de ve örnek2’de ifade edilen 2,5 kat ibaresi ya da % 250 zamlı ifadesi tabloda yer alan  (A) + (C) veya (B) + (C)’yi ifade ediyor. Yani resmi tatil hafta içine de denk gelebilir, resmi tatil/bayram hafta sonuna da denk gelebilir. Yani bir çeşit kombinasyon söz konusu. İşçi resmi tatilde çalışıyor diye fazla mesaisi göz ardı mı edilecek?  Kanunda resmi tatil ücreti ve fazla mesai ücreti birlikte ödenmez hükmü yoktur.  

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı bu konuda örnek olabilir; “Haftanın altı günü çalışmış bulunan işçi, tatil günü dahi çalışmış olması nedeniyle, hem fazla çalışma ücretine ve hem de hafta tatili ücretine hak kazanır.” (E.1957/15 – K. 1958/5 , Tairh: 27.05.1958) [1]

Ulusal bayram günü veya genel tatil gününün hafta tatiline denk gelmesi ve işçinin bugün çalışmaması halinde, işçiye sadece bir günlük ücreti ödenir. Hem ulusal bayram veya genel tatil ücreti, hem hafta tatili ücreti birlikte ödenmez. Bu konuda Kanun’da bir hüküm bulunmamakla birlikte, öğreti ve Yargıtay’ın vardığı sonuç budur. Ancak, işçi bu hafta tatilinde (ulusal bayram veya genel tatilin denk geldiği hafta tatilinde) çalışıyorsa, bunun fazla çalışma sayılması ve en az 2,5 gündelik ücreti ödenmesi gerekir. Ulusal bayram günü veya genel tatil gününün, çalışılmayan cumartesi gününe denk gelmesi halinde, işçiye iki günlük ücret değil, sadece bir günlük ücret ödenecektir. [2]

Yani  işçi 19 mayıs, 29 ekim veya kurban ya da ramazan bayramında gelip çalıştıysa, ilk önce bu işçi fazla süreli çalışmamı (normal haftalık mesainin 45 saate olan kısmı) yoksa fazla çalışma (mesai) mı (normal haftalık mesainin 45 saati aşan kısmı) yaptı bunun tespiti gerekir ve sonra (+) ilaveten genel tatil (resmi bayram/tatil) ücreti hesaplanır görüşündeyiz.


Yorum Gönder

Bunlarda İlginizi Çekebilir !

Polise mesai ücreti geliyor

Tasarıya göre; Kesintisiz 5 yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan polise yıllık izinlerine ilave olarak 10 gün izin verilecek. Günlük 8 saatten daha fazla çalışan polislere mesai ödenecek. Dini ve mil...

Memurlara fazla mesai ücreti ödenecek

Bakan Çelik, "Fazla mesai ile alakalı çalışmayı çok yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacağız" dedi. Çelik, altı aydan fazla mesai kullanan kurumların personel ihtiyaçlarını ise ayrıca değ...

Fazla mesai ücret yasalaştı!

Kanunla, yüksek öğretim kurumlarının ikinci öğretim yapan birimlerinde, mesai saatleri dışında fazla çalışma yapan personele fazla çalışma ücreti ödenmesi de öngörülüyor. KİT sözleşmeli personelin...

Memurların fazla mesai ücreti kalkıyor mu ?

Zaman Gazetesi'nin haberine göre yılbaşından itibaren 2,6 milyon memurun mesai sistemine yönelik ücret ödemesi yeniden belirleniyor. 1 Ocak 2013 tarihinden geçerli olmak üzere normal mesai uygulaması kalkıyor. Yen...

Memurun beklediği fazla mesai haberi geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, kurulun toplantısında, "Fazla çalışma varsa ücreti de olacak. Fazla mesaiye kalanlara emeklerinin karşılığı ödenecek." dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik...

Mesai Ücreti verilmemesi durumunda ne yapmak gerekir ?

Sayın Ali TEZEL'e haberturk.com üzerinden yönlendirilmiş sorunun içinde fazla mesai ücretlerinin verilmemesi durumu ile ilgili verdiği cevap, sizlere yol göstermesi açısından önem arzetmektedir. Bu itibarla ilgil...

2014 Memura fazla mesai ücreti var mı? Memurlara mesai ücreti zammı müjdesi

2014 Memura fazla mesai ücreti verilecek mi? Memurların fazla mesai ücretlerinde son durum ne? Haber.sgk.net detayları sizler için sunuyor. Gündemi sürekli olarak meşgul eden bu konular ile ilgili yakın zamanda yaş...

Memurların mesai saati değişiyor

Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta saatler, 31 Mart Pazar günü 03.00'ten itibaren bir saat ileri alınacak. Yaz saatine geçilmesiyle beraber memurların mesai saatleri de değişiyor. 1...

Emekli yaş hesaplama tablosu

Ssk Emeklilik yaş hesaplama tablosu kaç yaşında kaç gün prim ödeyerek emekli olurum ? Türkiye’de her gelen yönetim ve hükümet gerek oy almak gerekse şirin görünmek adına bir çok kanun çıkartmış buna...

İşveren tarafından ödenmeyen fazla mesai nasıl alınabilir?

Ali Bey size sormak istediğim birkaç soru olacak; 1) Asgari ücret 740 lira, asgari geçim indirimi bunu içinde mi? 2) 4.5 yıldır ÖGG olarak çalışmaktayım. Her yıl işe giriş çıkış yapıyorlar, bunun i...

Profesörler için yeniden 'hoca ücreti' devreye giriyor

Sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası hakkında kanun tasarısı 24 Nisan 2013 tarihi itibariyle Meclise sevk edildi. Memurlar.net'in haberine göre tasarının 4. maddesinde, üniversite hastanelerinde çalış...

Fazla mesai ücreti ne kadardır?

İzmir’den okurumuz Selami Kırcan soruyor: “Bünyamin bey, bir servis şirketinde çalışıyorum. Zaman zaman servis için gece yarılarına kadar çalışıyoruz. Patronum fazla mesailerimizi geciktiriyor, bazen de ve...

Taşeron işçilere fazla mesai izin ve kıdem hakkı geliyor

 Taşeron işçilere fazla mesai, izin ve kıdem hakkı getiren kanun tasarısı önümüzdeki pazartesi günü Bakanlar Kurulu gündemine geliyor. Tasarı kanunlaşırsa mesai sınırı olmaksızın çalıştırılma d...

MEMURUN FAZLA MESAİ ücreti kaldırıyor yerine 1 gün izin geliyor !

Hükümet, memurun fazla mesajisinden tasarruf edecek. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla dün yayınlanan genelgeyle, memurlara çok zorunlu olmadıkça fazla mesai yaptırılmaması, gerekirsede ücret öd...

SSK ilaç katkı payı ve muayene ücreti kesintisi nasıl sorgulanır?

ssk ilaç katkı payı ve muayene ücreti kesintisi sorgulama işlemi nasıl yapılır? SSK İlaç Katkı Payı ve Muayene Ücreti Kesintisi Sorgulama SSK ilaç katkı payı ve muayene ücreti kesintisini öğrenmek i...

SİTENİZ HABER.SGK.NET'i Takip EDİN ! :)
X
Google Gözat
Facebook Gözat
Twitter Gözat