Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personel Alıyor

 SÖZLEŞMELİ PERSONEL SINAV DUYURUSU
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hakma uyarınca, “Aile vc Sosyal Politikalar Bakanlığı” Merkez ve Taşra Teşkilatında bulunan birimlerde görev yapmak üzere mesleki uygulama sınavı ile 75 adet (ekli listede belirtilen illere) sözleşmeli personel alınacaktır.
A-BAŞVURU ŞARTLARI:1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nutı 48′nci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmak,
2- Erkek adaylar için askerlik ile ilişkisinin bulunmaması, {Muaf, tccilli veya yapmış)
3- Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emekli veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları,
4- Tercümanlık yapacak seviyede Türk İbaret Dili’ni bilmek, bildiğini belgelemek
5- İlgililer sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine tabi olacaktaıdır.
6- Eksik belge vc bilgi bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvuruların tespiti halinde müracaatları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, yapılanlar iptal edilir.
B-BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:
1. En sotı öğrenim belgesinin aslı ve fotokopisi veya noter tasdikli örneği (Yurt dışında eğitim alanlar için YÖK tarafından verilen Denklik Belgesi)
2. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı tercümanlık yapacak seviyede işaret dilini bildiğini gösterir geçerli belge veya sertifika,
3. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
4. Son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet 4,5×6 ebadında vesikalık fotoğraf,
5. özgeçmiş (CV) bilgisi,
6. İş Talep Formu
7. Varsa geçerliliği devam eden KPSS sonuç belgesi
C-SINAV ŞEKLİ:
I- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kanın ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştınlmasına İlişkin Esaslar” Ek Madde 2 uyarınca, işaret dili tercümanlığı konusundaki bilgisinin ölçüleceği mesleki uygulama sınavına tabi tutulacaktır.
D-YERLEŞTİRME USULÜ:
Uygulama sınavında başarılı olanlar puan üstünlüğü vc tercihlerine göre yerleştirme yapılır. Atamaya esas belgelerini eksiksiz teslim edenlerden atamaya hak kazanan adayların atamalan yapılır.
E-SINAV TAKVİMİ:
1- Başvuru Tarihi: 28/04/2014 – 09/05/2014 tarihleri arasında şahsen (elden) yapılacak olup, posta ile müracaatlar kabul edilmeyecektir.
2- Başvuru Yeri : Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığı (Eskişehir Yolu/Söğütözü Mah. 2177 Sokak No: 10/A
Kat:l Çankaya/Ankara)
3- Mesleki Uygulama Sınav Tarihi: Başvuruların bitim tarihine müteakip. Bakanlığımız web sayfasında www.aile.gov.tr) duyurusu yapılacaktır.
4- Mesleki Uygulama Sınav Yeri: Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığı (Eskişehir Yolu/Söğürözü Mah. 2177 Sokak No: 10/A Kat:l Çankaya/Ankara)
5- Bakanlığunız tarafından belirlileri nitelikteki sözleşmeli personel alımı ile ilgili her türlü duyuru Bakanlığımız veb www.aile.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. Adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.


 Yorum Gönder

Etiketleri :