2014 KAMU BORÇ YAPILANDIRMA TEBLİĞİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI !!! BORÇLULAR BU HABERE DİKKAT !

 


Milyonlarca kişinin beklediği tebliğ sonunda Resmi Gazete'de yayınlandı. Bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin düzenlenen tebliğe göre borçlarını yapılandırmak isteyenler 1 Aralık 2014 mesai saati bitimine kadar borçlu bulundukları idareye başvurmaları gerekiyor. Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen bazı amme alacakları ile belediyelerin ve büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin ve belediyelerin bazı alacaklarının yeniden yapılandırılması ile Bakanlığa bağlı tahsil dairelerince takip edilen bazı amme alacaklarının terkinine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı tebliğe göre, 6552 sayılı Kanun'un 73. maddesi kapsamında herhangi bir alacağın yeniden yapılandırılabilmesi için kesinleşmiş alacak olması, kanun yayımlandığı tarih olan 11 Eylül 2014 itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olması gerekecek.

Vergi daireleri ve gümrük idareleri tarafından tahsil edilen vergiler, vergi cezaları ve diğer alacaklar (YURTKUR'a olan öğrenim ve katkı kredisi borçları, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu'na olan borçlar, çiftçilerin Doğrudan Gelir Desteği borçları gibi), belediyelerce tahsil edilen emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, vergi cezaları, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ve diğer alacaklar, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) sosyal güvenlik primi, idari para cezası ve genel sağlık sigortası primleri, kapsama giren alacaklar içerisinde yer alıyor.

Ayrıca trafik para cezaları, seçim para cezaları, nüfus para cezaları, askerlik para cezaları, köprü ve oto yollardan usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezalar, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) kestiği para cezaları, belediyelerin su kullanımından kaynaklı alacakları, Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdarelerinin su ve atık su alacakları, TEDAŞ'ın veya hissedarı olduğu elektrik dağıtım şirketlerinin elektrik tüketiminden kaynaklanan alacakları da kapsam dahilinde bulunuyor.

TOBB, TESK, TÜRMOB üyelik aidat alacakları, kalkınma ajanslarının mahalli idareler ve odalardan olan alacakları, sulama birliklerinin tarımsal sulama faaliyetlerinden kaynaklanan alacakları, yurt dışına eğitime gönderilen öğrencilerden veya memurlardan yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle adlarına döviz veya lira cinsinden borç çıkarılanların söz konusu borçları, kapatılan belediyelerin diğer belediyelere ve kamu kurumlarına devredilen borçları da yeniden yapılandırma kapsamına alınıyor.

Tebliğle, Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergiler ve vergi cezaları, 30 Nisan 2014'ten önceki dönemler, beyana dayanan vergilerde aynı tarihe kadar verilmesi gereken beyannameler, bu yıla ilişkin yine aynı tarihten önce tahakkuk eden Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) gibi vergi alacakları, 30 Nisan 2014'ten önce yapılan tespitlere ilişkin vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları, bu yıl için tahakkuk eden MTV ikinci taksidi ile 2014'te ödenecek gelir vergisi ikinci taksidi kapsam dışında tutuldu.

Ancak 30 Nisan 2014'ten önce verilen, askerlik para cezaları, seçim para cezaları, nüfus para cezaları, trafik para cezaları, karayolları Kaçak geçiş ücreti cezaları, Karayolu Taşıma Kanunu'na göre verilen para cezaları, RTÜK tarafından verilen para cezaları, vadesi kanunun yayımlandığı tarihten önce olan ya da kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödeme süresi başlamış henüz vadesi geçmemiş olan asli ve fer'i amme alacakları, tahsil için vergi dairelerine intikal etmiş olan ecrimisil, öğrenim kredisi, katkı kredisi, KKDF, haksız yere yararlanılan destek ödemeleri, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Hazine alacakları düzenleme kapsamına giriyor.Yorum Gönder

Etiketleri :