2013 yılında uygulanacak had ve tutarlar


 
VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2013 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR
 
 
               Madde 232-  Fatura Düzenleme Sınırı                                          :  800,00 TL
          
               Madde 313 - Doğrudan Gider Yazılacak demirbaş ve peştemallıklar   :  800,00 TL
 
2013 YILINDA UYGULANACAK OLAN GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN MAKTU HAD VE TUTARLAR

               Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı :  Gelir Vergisi Kanunun 21. maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2013 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 3.200 TL olarak tespit edilmiştir.

               Hizmet Erbabına İşyeri ve İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı :  Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2013 takvim yılında uygulanmak üzere 12,00 TL olarak tespit edilmiştir.

GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 103 ÜNCÜ MADDESİNDE YER ALAN GELİRLERİN VERGİLENMESİNDE ESAS ALINAN 2012 YILI TARİFESİ

                  10.700 TL’ ye kadar                                                                        %15

              26.000 TL’ nin 10.700 TL’ si için 1.605 TL, fazlası                                  %20

              60.000 TL’ nin  26.000 TL’ si için 4.665 TL, fazlası                                %27

              ( Ücret gelirlerinde 94.000 TL’ nin 26.000 TL’ si için 4.665-TL )

              60.000 TL’ den fazlasının 60.000 TL’ si için 13.845 TL, fazlası                  %35

              ( Ücret gelirlerinde 94.000 TL’ den fazlasının , 94.000 TL ‘ si için 23.025 TL )

2013  YILI BRÜT ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

               16 Yaşından büyükler için( 01.01.2013-30.06.2013)              978,60 TL      

            16 yaşından büyükler için (01.07.2013-31.12.2013)             1.021,50 TL

 

2013 YILI SGK TAVAN VE TABAN MATRAHLARI

            Taban (01.01.2013 – 30.06.2013)                                     978,60 TL

            Tavan (01.01.2013 – 30.06.2013)                                    6.360,90 TL

            Taban (01.07.2013 – 31.07.2013)                                   1.021,50 TL

            Tavan (01.07.2013 – 31.12.2013)                                   6.639,90 TL

2013 YILI KIDEM TAZMİNAT TAVANI

         01-01-2013/ 30-06-2013 DÖNEMİ : 3.125,01 TL

01-07-2013/ 31-12-2013 DÖNEMİ:  3.218,78 TL

          (Dayanak: T.C.Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 29/5/2012 Tarih,  2012/1 Sayılı  Kararı)

2013 YILI SAKATLIK İNDİRİMİ ORANLARI

            1. Derece Sakatlar (çalışma gücünün asgari %80 ni kaybedenler)   800 TL

            2. Derece Sakatlar (çalışma gücünün asgari %60 nı kaybedenler)   400 TL

            3. Derece Sakatlar (çalışma gücünün asgari %40 nı kaybedenler)   190 TL

2013 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

            Damga Vergisine tabi kağıtlar;

01.01.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 56 seri nolu D.V.K Genel Tebliği ile belirlenen tutarlar ;

                                                                                            2013 yılı                              Belli Parayı İhtiva Eden Kağıtlar

            1- Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler               Binde 9,48     

            2- Kira Mukavelenameleri                                                      Binde 1,89     

            3- Kefalet, ve Rehin Senetleri                                                Binde 9,48    

            4- Fesihnameler (belli parayı ihtiva eden)                                 Binde 1,89                  

            Ticari İşlemlerde Kullanılan Kağıtlar                                    2013 yılı

            1- Bilançolar                                                                        30,60

            2- Gelir Tabloları                                                                   14,85

            3- İşletme hesabı özetleri                                                       14,85

          

            Makbuzlar ve Diğer Kağıtlar                                                   2013 yılı             

1-    Maaş,ücret,gündelik,huzur hakkı,ikramiye,harcırah,tazminat   Binde 7,59             

     Karşılığı alınan paralar

2- Ödünç paralar için verilen makbuzlar                                    Binde 7,59

Beyannameler

1- Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri                                           39,65

2- Kurumlar Vergisi Beyannameleri                                            53,00

3-Katma Değer Vergisi Beyannameleri                                       26,25

4- Muhtasar Vergisi Beyannameleri                                           26,25

5- Diğer Vergi Beyannameleri                                                   26,25

6-Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri           19,55

2013 YILI AGİ TUTARLARI

            Bekar Personel için ;                                  73,40 TL

            Evli çalışmayan eş için;                              88,07 TL

            Evli çalışmayan eş,1 çocuk için;                  99,08 TL

            Evli çalışmayan eş, 2 çocuk için;                 110,09 TL

            Evli çalışmayan eş,3 çocuk için;                  117,43 TL

            Evli çalışmayan eş,4 çocuk için;                  124,77 TL

            Evli ücretli eş için ;                                   73,40 TL

            Evli ücretli eş, 1 çocuk için ;                       84,40 TL

            Evli ücretli eş, 2 çocuk için ;                       95,41 TL

            Evli ücretli eş, 3 çocuk için;                        102,75 TL

            Evli ücretli eş,4 çocuk için;                         110,09 TL

 

 

2013 YILI AİLE VE ÇOCUK YARDIMI (MUAFİYETLER)

            01.01.2013-30.06.2013

            -1 çocuk için  (978,60*%2) = 19,57 TL (En fazla iki çocuk için)

            -Aile yardımı (978,60*%10) = 97,86 TL

            01.07.2013-31.12.2013

            -1.çocuk için (1.021,50*%2) =     20,43 TL

            -Aile yardımı (1.021,50*%10) = 102,15 TL

ÖZÜRLÜ, ESKİ HÜKÜMLÜ VE TERÖR MAĞDURU ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU

            50 ve daha fazla işçi çalıştıran özel sektör işyerlerinde;

            Özürlü            ;        %3

            Eski Hükümlü   ;        %0

            Terör Mağduru ;        %0                        

4/B’ YE TABİ SİGORTALILARIN (ESKİ BAĞ-KURLULARIN) 2013 YILINDA ÖDEYECEKLERİ PRİMLER

01.01.2013- 30.06.2013

               En az Prim 978,60 (SGK Prim Tabanı) X %33,5      =     327,83 TL

            En çok Prim 6.360,90 (SGK Prim Tavanı) X %39     =  2.480,75 TL

            01.07.2013-31.12.2013

            En az Prim 1.021,50 (SGK Prim Tabanı) x %33,5      = 342,20 TL

            En çok Prim 6.639,90 (SGK Prim Tavanı)x %39       =  2.589,56 TL

4/b sigortalısı (eski Bağkurlu) prime esas kazancın alt ve üst sınırları arasında bir gelir beyan edecektir. Ancak bu beyan 4/b sigortalısı (eski bağkurlunun) işyerinde sigortalı çalıştırdığı işçisinin brüt ücretinden düşük olamayacaktır.

GECİKME ZAMMI ORANI

               19/10/2010  tarihinden itibaren 2010/965 Sayılı BKK uyarınca   :   %1,40Yorum Gönder

  1. Lütfi Gülbenk diyor ki:

    yazimizin kaynak gösterilecek yayınlanmasını rica ederim.

    Etiketleri :