Torba Yasa Genişletildi! Yeni Torba Yasada Neler Var?

 Buna göre, başbakanlık, bakanlıklar, bağlı ve alakalı kuruluşlar ile düzenleyici ve denetleyici kurumlar, TMSF'de üst seviye yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanların vazife süreleri sona erdiğinde veya görevden alındıklarında atanacakları kadro ve pozisyonlar standart hale getirildi.

Atamalar için müsait boş kadro ve pozisyon bulunamaması durumunda, başka bir işleme lüzüm kalmaksızın mevzubahis kadro ve pozisyonlar ihdas edilmiş ve kurumların kadro ve ve pozisyon cetvellerinin alakalı bölümlerine eklenmiş sayılacak. Bu biçimde ihdas edilmiş sayılan kadrolar ve pozisyonlar boşalması durumunda herhangi bir bir işleme lüzüm kalmaksızın iptal edilmiş sayılacak. Anılan kadro ve pozisyonlara atananlar atamaya görevli amirler tarafından belirlenen birimlerde istihdam edilecek.

Atananlardan önceki kadrolarında kesintisiz en az 2 sene fiilen vazife yapmış olanların mali hakları atandıkları kadro ve pozisyonlarda bulunmaları kaydıyla atandıkları tarihi takip eden ay başından itibaren ikinci yılın sonuna kadar fiili çalışmaya bağlı ödemeler hariç önceki görevine ait ödeme öğeleri temel alınarak verilmeye devam edecek.

Bu madde hükümleri yargıç ve savcılar, dışişleri iş memurları, mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı, milli istihbarat hizmetleri sınıfı ve emniyet hizmetleri sınıfı kapsamına giren ve yönetici kadrolarında bulunanlar, bakan yardımcıları atanma şartlarına kaybetme, ceza kovuşturması veya disiplin soruşturması neticesinde görevden alınanlar ile mevzuat uyarınca görevde yükselme sınavıyla atanabilecek kadrolardan ek göstergesi 3 bin ve daha düşük tespit edilenlerde bulunanlar konusunda uygulanmayacak.

Erişimin engellenmesi

Yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, kabahat işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması sebeplerinden bir veya bir kaçına bağlı olarak yargıç veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, başbakanlık veya milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, kabahat işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunmasıyla alakalı bakanlıkların talebi üzerine TİB tarafından internet ortamında yer meydan yayınla alakalı olarak içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararı verilebilecek.

Karar, başkanlık tarafından hemen erişim sağlayıcılara ve alakalı içerik ve yer sağlayıcılara bildirilecek. İçerik çıkartılması veya erişimin engellenmesi kararının gereği, hemen ve en geç kararın bildirilmesi anından itibaren 4 saat içinde yerine getirilecek. Söz konusu içerikler çıkarılıncaya kadar erişimin engellenmesi tedbirine devam edilecek.

Başbakanlık veya alakalı bakanlıkların talebi üzerine başkanlık tarafından verilen içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararı, başkanlık tarafından, 24 saat içinde sulh ceza hakiminin onayına sunulacak. Yargıç, kararını 48 saat içinde açıklayacak; aksi halde, karar kendiliğinden kalkacak.

Bu madde dahilinde verilen erişimin engellenmesi kararları, ihlalin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile alakalı olarak içeriğe erişimin engellenmesi metoduyla verilecek. Ancak, teknik olarak ihlale dair içeriğe erişimin engellenmesi yapılamadığı veya alakalı içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla ihlalin önlenemediği durumlarda, internet sitesinin tümüne yönelik olarak erişimin engellenmesi kararı verilebilecek.

Bu madde kapsamındaki suça konu internet içeriklerini oluşturan ve yayanlar konusunda başkanlık tarafından, cumhuriyet başsavcılığına kabahat duyurusunda bulunulacak. Bu suçların faillerine ulaşmak için lüzümlu olan bilgiler içerik, yer ve erişim sağlayıcılar tarafından yargıç kararı üzerine adli mercilere verilecek. Bu bilgileri vermeyen içerik, yer ve erişim sağlayıcıların sorumluları, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir kabahat oluşturmadığı takdirde, 3 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.

Verilen içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararın gereğini yerine getirmeyen erişim sağlayıcılar ile alakalı içerik ve yer sağlayıcılara 50 bin liradan 500 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.

Ayrıyeten, içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararının uygulanmaması neticesinde devlet veya şahıslar zarara uğramış ise, zararın niteliği ve derecesine göre Başkanlığın talebi üzerine Kurum tarafından yetkilendirmenin iptaline de karar verilebilecek.

Şahsi verilerin işlenmesi

Şahsi verilerin işlenmesinde; hukuka ve dürüstlük kurallarına müsait olması, doğru ve gerektiğinde güncel olması, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması ile işlendikleri gaye için lüzümlu olan süre kadar muhafaza edilmesi ilkelerine uyulacak.

Elektronik haberleşmenin ve alakalı trafik verisinin gizliliği temel olacak. Alakalı mevzuatın ve yargı kararlarının öngördüğü durumlar haricinde, haberleşmeye taraf olanların tamamının rızası olmaksızın haberleşmenin dinlenmesi, kaydedilmesi, saklanması, kesilmesi ve takip edilmesi yasak olacak.

Elektronik haberleşme şebekeleri, haberleşmenin sağlanması dışında, abonelerin terminal cihazlarında bilgi gizlemek veyahut saklanan bilgilere erişim sağlamak amacıyla işletmeciler tarafından ancak alakalı abonelerin, verilerin işlenmesi konusunda açık ve kapsamı geniş olarak bilgilendirilmeleri ve açık rızalarının alınması kaydıyla kullanılabilecek.

İşletmeciler, şebekelerinin, abonelerine ait şahsi verilerin ve sundukları hizmetlerin güvenliğini sağlamak amacıyla müsait teknik ve idari önlemleri alacak.

Verilerin işlenmesinde alakalı kişilerin rızası aranacak

Şeffaflığın sağlanması ve bilgilendirme dahilinde ve kamu yararının sağlanması amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından işletmelere getirilen yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için şahsi veriler işlenebilecek.

Şahsi verilerin yurt dışına aktarılmasına dair alakalı mevzuat hükümleri gizli kalmak kaydıyla, trafik ve konum verileri, ancak alakalı kişilerin açık rızaları alınmak koşuluyla yurt dışına aktarılabilecek.

Trafik verileri, trafiğin yönetimi, arabağlantı, faturalama, usulsüzlük, dolandırıcılık tespitleri ve benzeri işlemleri gerçekleştirmek veyahut tüketici şikayetleri ile arabağlantı ve faturalama anlaşmazlıkları başta olmak üzere, uzlaşmazlıkların çözümü amacıyla, yalnızca işletmeci tarafından yetkilendirilen kişilerle sınırlı kalmak kaydıyla işlenecek. Bu uzlaşmazlıkların çözüm süreci tamamlanıncaya kadar gizliliği ve bütünlüğü sağlanarak saklanacak.

Katma kıymetli elektronik haberleşme hizmetlerinin sunulması veyahut elektronik haberleşme hizmetlerinin pazarlanması amacıyla gereksinim duyulan trafik verileri ile konum verileri anonim hale getirilerek veyahut alakalı abonelerin açık rızasının alınması ve yalnızca işletmeci tarafından yetkilendirilen kişilerle sınırlı kalmak kaydıyla belirtilen faaliyetlerin gerektirdiği ölçü ve sürede işlenebilecek.

Elektronik haberleşme hizmeti sunan şirketin işletmecileri konum verilerinin işlenmesinde abonelere bu verilerin işlenmesini reddetme imkanı sağlayacak. Alakalı mevzuat ve yargı kararlarının öngördüğü durumlar haricinde, ancak acil yadım çağrıları ile afet ve acil durum hallerinde, abonelerin açık rızası aranmaksızın konum verileri ve alakalı kişilerin kimlik bilgileri işletmeci tarafından yetkilendirilen kişilere sınırlı olmak kaydıyla işlenebilecek.

Abone şikayetlerinin incelenmesi ve denetim faaliyetleri dahilinde trafik ve konum verileri ile şahsi veriler belirtilen faaliyetlerle sınırlı olmak kaydıyla işlenebilecek.

Verilerin saklanma süreleri

Yasa dahilinde sunulan hizmetlerle dair olarak, veri kategorileri ile haberleşmenin yapıldığı tarihten itibaren bir yıldan daha az ve iki yıldan daha fazla olmamak üzere verilerin saklanma süreleri yönetmelikle belirlenecek.

Soruşturma, inceleme, denetleme veyahut uyuşmazlığa konu olan şahsi veriler alakalı süreç tamamlanıncaya kadar; şahsi verilere ve ilişkili öbür sistemlere yapılan erişimlere dair işlem kayıtları iki sene; şahsi verilerin işlenmesine yönelik abonelerin rızalarını gösteren kayıtlar asgari olarak abonelik süresince saklanacak.

İşletmeciler, tahsilata dair riskin yönetilmesi ve kötü niyetli kullanımların önlenmesi amacıyla abonelerin elektronik haberleşme hizmetlerine yönelik fatura tutarı ve ödeme bilgilerini öbür işletmecilerle paylaşabilecek ve işleyebilecek.

Yasa dahilinde, şahsi verilerin gizliliğinin, güvenliğinin ve amacı doğrultusunda kullanılmasının temininden işletmeciler mesul olacak.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın görevleri arasında, ulusal kamu entegre veri merkezlerine yönelik siyaset, strateji ve hedefleri belirlemek, eylem planlarını hazırlamak, e-devlet hizmetlerinde kullanılan verilerin ve sistemlerin barındırıldığı veri merkezlerini kamu entegre veri merkezlerinde toplamak amacıyla lüzümlu altyapıları kurmak da olacak.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) işletimindeki otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı karayolları için belirlenen geçiş ücretlerini ödemeden geçiş düzenlediği tespit edilen vasıta sahiplerine, geçiş ücreti ödemeden giriş-çıkış düzenlediği mesafeye ait geçiş ücretinin on misli tutarında idari para cezası verilecek. Yabancı plakalı araçlar için uygulanan bu ceza, gümrük kapılarında tahsil edilecek.

Geçiş ücretlerini ödemeden geçiş yapanlardan, ödemesiz geçiş tarihini izleyen 15 gün içinde yükümlü olduğu geçiş ücretini usulüne müsait olarak ödeyenlere, bu ceza 10 kat olarak uygulanmayacak.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, döner sermaye gelirlerinden, savaş, iç savaş, terör, kargaşa ve benzeri olağanüstü koşullara sahip ülkelerde uluslararası nakliye yaparken saldırıya uğrayıp hayatını kaybeden şoför ve beraberindeki Türk vatandaşlarının varislerine 40 bin liraya kadar ödeme yaptırmaya görevli olacak.

Bakanlık, Döner Sermaye İşletmesinin mali imkanları ölçüsünde olmak üzere, ticari yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan otobüs, minibüs, kamyonet, traktör, kamyon, tanker ve çekicilerden yaşları alakalı mevzuatın getirdiği yaş sınırının üzerinde olanları devir almaya, devir alınan taşıtların sahiplerine ve karayolu yatırım projelerine ödeme yaptırmaya görevli olacak.

Bakanlık ayrıyeten, Milli Gemi Sicili veyahut Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı, ticari yük taşımalarında kullanılan gemilerden cins ve nitelikleri bakanlıkça belirlenenlerin hurdaya ayrılmasını desteklemek amacıyla yerlerine, asgari yüzde 35 yerli katkı oranıyla Türkiye'de inşa edilmek, asgari 5 sene Türk bayraklı işletilmek ve inşasının 3 sene içinde tamamlanması veya inşasını müteakip 5 yıldan evvel satılması durumunda genel hükümler uyarınca tahsil edilmesi şartıyla yeni gemilerin finansmanında kullanılmak ve hurda bedelini aşmamak üzere nakdi ödeme yaptırmaya görevli olacak.

Denizcilik Müsteşarlığı'nın Kuruluş ve Görevleri Konusunda Yasa Hükmünde Kararname'deki kadro unvanında sehven ifade edilen "Gemi Sürvey Uzmanı", "Denizcilik Sörvey Mühendisi" olarak değiştirilecek ve alakalı mevzuatta mühendis kadrosu için öngörülen mali ve sosyal hak ve yardımlar bu kadro için de uygulanacak.

Yüksek Tahsil Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcıları Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne Dair Kanuna göre müşterek kararla atanacak. Bunun dışındaki kadrolara Bakan tarafından atama yapılacak. Bakan gerektiğinde bu yetkisini alt kadrolara devredebilecek.

Yüksek Tahsil Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait binaların ve her çeşitli tesislerin yapım, yaptırma, donatım, onarım ve tamir işleri kurum tarafından yürütülebilecek.

Maliklerinin mülkiyet hakkının kullanılmasının engellenmemesi, can ve mal güvenliği itibariyle lüzümlu tedbirlerin alınması kaydıyla, kamu yararına dayalı olarak tünel sistemleri de yapılabilecek. Taşınmazların mülkiyet hakkının kullanımının engellenmemesi durumunda, taşınmazlara dair herhangi bir bir kamulaştırma yapılmayacak. Taşınmaz sahiplerine bu işlemler sebebiyle kamulaştırma, tazminat ve benzeri nam altında herhangi bir bir ücret ödenmeyecek.

2981 sayılı İmar Affı Yasası'nun dayanılarak görülen davalarda ve bu kanuna dair devam eden işlemlerde kargaşa ve hak kayıplarının önüne geçilmesi için bu kanunun yürürlükten kalkma süresi 3 sene daha uzatıldı.

AAYorum Gönder

Etiketleri :