İstanbul'un Fethi'nin Dünya Tarihi Açısından Önemi Nedir ?

Dünya tarihi açısından büyük gelişmeler ve değişiklikler gösterecek olaylar meydana getiren bu tarihi fetih neticesinde, dünya tarihi yeniden şekillenmeye başlamıştır.

İstanbul’un fethinin Dünya tarihi açısından önemi ve sonuçları kısaca şu şekilde özetlenebilir:

1. İstanbul’un fethi ile Ortaçağ boyunca bölgede yaklaşık 1000 yıldır hüküm süren Bizans İmparatorluğu tarihe karışmıştır.

2. Fetih sonucunda ticari çıkarları elinden alınan Venedikliler ile Osmanlı Devleti’nin arasında husumetler başlamış, ilişkiler giderek bozulmuştur.

3. İstanbul’un fethi ile muharebe sahasında top kullanılmasının önemi ortaya çıkmış, müteakip savaşlarda güçlü topların kullanımı yaygınlaşmıştır.

4. İstanbul’un fethi, en güçlü kale surlarının bile yıkılabileceğini göstermiş, bunun sonucunda Avrupa’da feodalite sistemiyle yönetilen bölgelerin gücü azalmış ve merkeziyetçi devletlerin kurulması için uygun ortam şartları oluşmaya başlamıştır.

5. Osmanlı Devleti’nin Karadeniz, Ege denizi ve Akdeniz’de egemenlik ve ticaret üstünlüğü sağlaması, İpek yolunun kontrolünü ele geçirmesi  sebebi ile Avrupa Devletleri alternatif ticaret yolları arayışında bulunmuş, Coğrafi Keşifler başlamıştır.

6. Kuşatma sırasında İstanbul’u terk eden önemli ilim ve bilim adamları, İtalya başta olmak üzere diğer Avrupa ülkelerine yerleşmiş, edindikleri tecrübe ve bilgiler ışığında Rönesans hareketlerinin başlamasına yön vermişler ve katkıda bulunmuşlardır.

7. İstanbul’un geliştirilmesi için yapılan tüm faaliyetler neticesinde, İstanbul dünya kültür, ticaret ve medeniyet merkezi haline gelmiştir.

8. Osmanlı Devleti’nin fetih sonucunda öneminin artması, Avrupalı devletlerin ilk defa Osmanlı topraklarında sürekli görev yapacak elçilikler kurmasına sebebiyet vermiştir.

9. Savaş prensipleri açısından değerlendirildiğinde; başarının elde edilmesinde deniz ve kara kuvvetlerinin işbirliği içerisinde olması, muharebelerin seyirlerini etkileyecek derecede önemli sonuçlar doğuracağını göstermiştir.

10. İstanbul’un fethi sonrasında Osmanlı Devleti’nin Ortodoks Patrikhanesi’nin devamlılığını sağlama politikası ve yönetimi altındaki Hristiyanlara hoşgörülü davranması; Hristiyan devletler topluluğunu bölme ve Katolik Kilisesine karşı bir güç oluşturmasını sağlamıştır.

11. İstanbul’un fethi sonucunda Ortaçağ sona ermiş, Yeniçağ başlamıştır.Yorum Gönder

Etiketleri :