Fuat Avni Bu Sefer Faka Bastı! Operasyonu Bilemedi

 Kesin sayı bilinmemekle birlikte 10 polisin Fuat Avni adlı Twitter kullanıcısına operasyonlar ve dinlemelerden elde edilen bilgileri servis ettiklerinin tespit edildiğini ifade eden kaynaklar, bu polisler hakkında da idari soruşturma açıldığı bilgisi verdi.

Üç savcı üç soru yöneltti İfadeleri 3 savcı tarafından alınan 21 şüpheliye 3 soru yönetildi.

1) Şüpheli Fethullah Gülen’i tanır mısınız? Gülen’in liderliğini yaptığı örgütlü yapı içerisinde yer aldınız mı? Direkt veya dolaylı talimat aldınız mı?

2) Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin güvenliği bakımından gizli kalması gereken görüşmelerde suç unsuru olmamasına rağmen neden iletişim tespiti yönünde rapor tanzim ettiniz?

3) Devlet yetkililerini dinlemenizdeki amaç Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini terörle ilişkilendirip yıkma girişimi midir? (STAR Gazetesi)

FUAT AVNİ BU OPERASYONU BİLEMEDİ

Yurt­dı­şın­dan ya­yın ya­pan he­sa­bın bir­den faz­la ki­şi ta­ra­fın­dan kul­la­nıl­dı­ğı­nı tes­pit eden İs­tan­bul po­li­si, Fu­at Av­ni­’nin kös­te­bek­le­rini bul­mak için uzun so­luk­lu bir ta­kip baş­lat­tı. Tek­nik ve fi­zi­ki ta­kip, ge­çen haf­ta ilk so­nu­cu­nu ver­di. Şüp­he­le­ni­len gö­rev­li­le­ri izleyen is­tih­ba­rat gö­rev­li­le­ri, Fu­at Av­ni­’ye bil­gi sız­dı­ran, ara­la­rın­da üst dü­zey bir ami­rin de bu­lun­du­ğu po­lis­le­rin kim­li­ği­ni be­lir­le­di ve giz­li so­ruş­tur­ma açıl­dı. So­ruş­tur­ma giz­li­lik içe­ri­sin­de sürerken İs­tan­bul Em­ni­ye­ti­’ne bağ­lı Te­rör­le Mü­ca­de­le Şu­be Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri, Gü­len Ce­ma­ati’­nin İs­tan­bul Em­ni­ye­ti­’n­de­ki uzan­tı­la­rı­na yö­ne­lik bir ope­ras­yo­na da­ha im­za at­tı. İs­tan­bul mer­kez­li 12 il­de yü­rü­tü­len ope­ras­yon­da 16 po­lis, “­ca­sus­lu­k” suç­la­ma­sıy­la gö­zal­tı­na alın­dı. Bu ope­ras­yon, Fu­at Av­ni­’ye bil­gi sız­dır­dık­la­rın­dan şüp­he edi­len po­lis­ler­den giz­len­di. Böy­le­ce, fu­at av­ni he­sa­bı­na yö­ne­lik bil­gi akı­şı ke­sil­miş ol­du. Bu id­di­ayı, 12 il­de dü­zen­le­nen ope­ras­yo­nun bil­gi­si­nin Fu­at Av­ni he­sa­bın­dan ön­ce­den du­yu­rul­ma­mış ol­ma­sı güç­len­di­ri­yor. El­de edi­len bil­gi­le­re gö­re, kös­te­bek­lik­le suç­la­nan po­lis­le­re görevden, bir­kaç gün içe­ri­sin­de res­mi ola­rak el çek­ti­ri­le­cek. Ar­dın­dan da so­ruş­tur­ma ve gö­zal­tı sü­re­ci baş­la­ya­cak.
Yorum Gönder

Etiketleri :