2014 İnternet Yasası Son Durum - İnternet Yasası İle Neler Değişti? İnternet Yasası Yasakları Neler?



İnternette neler yasak? İnternet yasakları DNS değiştirme bitiyor! Twitter ve Facebook sayfaları kapatılır mı?  Yeni internet yasası tam metin. Yeni internet yasası ile gelen yasaklar. İnternette ne yapmak yasak. Büyük tartışmalara neden olan internet yasasını Cumhurbaşkanı Abdullah Gül onayladı. İnternet yasanın onaylanmasının ardından tartışmalar bitmedi aksine arttı.
 
İnternet yasakları 2014. İnternette ne yapmak yasak? Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylanan ve büyük tartışmalara yol açan yeni internet yasası ile internette neler değişti.
 
Mecliste büyük tartışmalara neden olan internet yasası kabul edildi fakat tartışmalar bitmedi. Kabul edilen yeni internet yasasında neler yasak? İnternet yasakları neler? Facebook ve Twitter sayfaları yeni internet yasası ile kapatılabiliyor mu?
 
Yeni internet yasası tam metin. Yeni internet yasasında neler yasak? Yeni internet yasası ile DNS değiştirme son buluyor. Büyük tartışmalara neden olan internet yasası Abdullah Gül tarafından onaylandı.
 
İnternet yasası onaylandı mı, İnternet yasası içeriğinde neler var, İnternet yasası neleri kapsıyor?
 
 
 
Türkiye son günlerde bu habere kilitlendi, Yeni İnternet yasası son günlere damgasını vuran olayların başında geldi. İnternet yasası onaylandı mı,İnternet yasası neleri kapsıyor,İnternet yasası içeriği oku,İnternet yasası ne diyor,İnternet yasası son dakika haberleri,İnternet yasası son durum ayrıntılar. Uzun süredir adın bahsettiğimiz ve sürekli haberlerini yaptığımız yeni internet yasası ile ilgili gelişmeler vardı. Cumhurbaşkanı Gül, 6527 sayılı ''Bazı Kanunlarda  Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun''u onayladı. Ka nuna göre, orman kadastro ko misyo nlarınca al ınan kararlara ilişkin tutanak ve haritalar, askı suretiyle 30 gün süreyle ilan edilecek.
 
Bu ilan ilgililere şahsen yapılan tebliğ hükmünde olacak. Tutanak ve haritalara karşı itirazı olanlar; askı tarihinden itibaren 30 gün içinde dava açabilecek. İlan süresi geçtikten sonra, dava açılmayan kararlara ilişkin tutanak ve haritalar kesinleşecek. Orman kadastro komisyonlarınca düzen lenen tutanak ve haritalara karşı, kesinleştiği tarihten itibaren 10 yıl geçtikten sonra, kadastrodan önceki hukuki sebeplere dayanarak, Hazine hariç itiraz edilemeyecek ve dava açılamayacak.
 
Hak sahibi gerçek ve tüzel kişiler tarafından  açılacak sınırlamaya itiraz davalarında  hasım Orman Genel Müdürlüğü; orman sınırları dışına çıkarma işlemlerine karşı  açılacak i tiraz davalarında ise hasım Hazine ve Orman Genel Müdürlüğü ola cak. Orman Gen el Müdürlüğü'nce açılacak davalarda hasım, hak sahibi gerçek ve tüzel kişiler olacak.
 
Kadastrosu yapılıp kesinleşen devlete ait ormanlar "orman" vasfıyla, Orman Kanunu'nun 2. maddesin e göre or man sınırları dışına çıkarılan yerler ise kaydında belir tm e yapılarak "halihazır" vas fıyla, kesinle şme tarihleri t escil tarihi olarak gösterilmek suretiyle en geç 3 ay içinde hiçbir harç ve bedel alınmaksızın Hazine adına tapu kütüklerine kaydedilecek.
 
Adrese da yalı  nüfus kayıt sisteminde nüfus nakilleri kalktığı için orman köyü nüfusuna kayı tlı olan ancak başka orman k yünde oturanlar orman köylülerinin haklarından yararlanamıyordu.  Kanunla, nüfusu orman k öyünde olsa da başka orman köyüne ye rleşen ya da en az 5 yıldır kesintisiz orman köyünde oturan muhtaçlar orman köylülerinin haklarınd an yararlanacak.
 
Ormanlarda yol kenarı tesislere izin
 
Devlet ormanlarında devlet üniversiteleri için eğitim ve araştırma maksatlı tesislerle yurt yapılmasına  bedelli iz in verilm esinde, ağaçlandırma ve arazi izin bedeli dışınd a bedel alı nmayacak.
 
Devlet ormanlarında,  erişme kontrolü uygulanan karayollarındaki ulaştırma yapıları ve müştemilatı olan  hizmet tesisler i ile bakım işletme tesislerine, karayolu sınır çizgisi içinde  kalmak kaydıyla izi n verilecek. Devlet idareleri yle kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan, işletilen, işlettirilen veya yap-işlet-devret modeli esas alınarak yaptırılan ve işlettirilen bu tesislerden bedel alınmayacak.
 
Demiryolu, otoy ol, devlet ve il  yollarıyla su isa le hatlarının yapımında zorunlu olarak ortaya çıkan kazı fazlası malzemenin depolanacağı alanlara, Orman Genel Müdürlüğü'nce belirlenen yerlerden, ağaçlandırma be deli alınarak izin verilecek.
 
Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahalarında, mülki alanı bulunan köy tüzel kişiliği, belde belediyeleri, büyükşehirlerdeki ilçe belediyeleri ile koruma hizmeti için işbirliği yapılabilecek.
 
Özel avlaklar dışındaki av lakların işletilmesi maksadıyla bu avl aklarda sahası bulunan,  köy tüzel kişilikleri, belde b elediyeleri, büyükşehirlerdeki ilçe belediyeleri ve avcı kuruluşları ile  koruma, üretim, bakım ve avcılığın düzenlenmesi karşılığı işbirliği yapılabilece k.
 
Petrol Piyasası Kanunu kapsamındaki işleme lisansı sahipleri de piyasa faaliyetine konu etmemek ve münhasıran petrokimya üretiminde kullanmak kaydıyla LPG ithal edebilecek.
 
Muhtelif mevzuatta Toptan E şya Fiyat Endeksi (TEFE)  ve Üretici Fiyat Endeksine (ÜFE)  yapılmış olan atıflar, TÜİK'ce hesaplanan Yurt İçi Üretici Fiyat endeksine (Yİ-ÜFE), tarım sektörü TEFE ve ÜFE'ye ya pılan atıflar Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'n e yapılmış sayılacak.
 
İnternet düzenlemesi
 
Kanun, internet alanında da yeni düzenlemeler içeriyor ve TİB Başkanı'na yeni yetkiler veriyor.
 
Buna göre, yeniden tanımlanan tr afik bilgisi, taraflar a ilişkin IP adresi, verilen hizmetin başlama ve  bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa abonelik bilgil erini içerecek.
 
TİB tarafından yalnızca mahkem elerce talep edilen trafik bil gileri istenebilecek. Tra fik bilgisi ancak bi r suç soruşturması veya kovuşturması kapsamında mahkemelerce talep edilmesi halinde TİB Başkanl ığı tarafından içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı veya erişim sağlayıcıdan alınarak, verilecek.
 
TİB Başkanı tarafından verilen erişimin engellenmesi kararı, 24 saat içinde sulh ceza hakiminin onayına sunu lacak. Hakim, onayına sunulan konuyla ilgili 48 saat içinde karar verec ek. Soruşturma aşamasın da verilen hakim kara rı, sulh ceza mahkeme leri tarafından verilecek. Bu karar, birden fazla sulh ceza mahkemesi bulunan yerlerde, HSYK tarafından belirlenen mahkeme tarafından verilecek.
 
Jeotermal alanlardaki yatırımda kamu yararı kurulu
 
Jeotermal Kaynaklar ve Doğ al Mineralli Sular Kanunu'na "Kurul" tanım ı ekleniyor ve kurulun hangi  anlamda kullanılacağı ile görevinin hangi çerçevede olacağı konusu düzenleniyor. Bu na göre, kurul;  Kalkınma Baka nı'nın başkanlığında oluşturulan jeot ermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme faaliyetleri ile diğer yatırımların kamu yararı açısından önceliğini ve önemini tespit edecek.
 
Kurul, Kalkınma Bakanının başkanlığında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile diğer yatırımcı kurum ya da kuruluşun bağlı olduğu bakan ya da bakanlar ve yatırım kararına onay veren kurumun ilgili olduğu bakan olmak üzere asgari 3 bakandan oluşacak.
 
Kaynak arama ve işletme ruhsatlarında, jeotermal ruhsatlar ile maden ruhsatlarının çakışması halinde, ülke ekono misi ve kamu yararı doğrultusunda kaynağın önceliğine göre kurul ta rafından kamu yararı kararı alınacak. Jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme faaliyetleri ile devlet ve il yolları, otoyollar, demir yolları, havaalanı, liman, baraj, enerji tes isleri, maden petrol do ğalgaz işlet meleri, su isale hatları gibi kamu yararı niteliği taşıyan yatırımların birbirlerini engellemesi, faaliyetin yapılamaz hale gelmesi durumunda jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme faaliyetleri ve yatırımla ilgili karar, kurul tarafından v erilecek.
 
Kurul tarafından gerekli görülmesi halinde hazırlatılan rapor, danışmanlık ücretleri, yolluk, gündelik ve benzeri tüm harcamalar yatırımcı tarafından karşılanacak. Ayrıca, yatırımlar nedeniyle kurul kararı ile faaliyeti engellenen veya kısıtlanan tarafın yatırım giderleri, lehine karar verilen tarafça tazmin edilecek.
 
Turizm Merkezi veya Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi dahilinde kalan yerlerde kurul tarafından alınacak olan kamu yararı kararı gereği, enerji üretimine öncelik tanınması halinde, ilgili Turizm Merkezi veya Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi veya bu alanlar için hazırlanmış onaylı imar planları yeniden düzenlenecek.
 
2/B arazilerini almak isteyenlere ek süre
 
Hazine'ye ait tarım arazilerini 31 Aralık 2011 itibarıyla en az 3 yıldır tarımsal amaçla kiralayan, kira sözleşmesi devam eden veya bu arazileri en az 3 yıldır kullanan ve k ulla nmaya devam ettikleri idarece belirlenen lere, bu arazile ri satın almak için verilen ve  26 Nisa n 2014 tarihinde dolacak başvuru ve ödeme süreleri 6'şar ay uzatılacak.
 
2/B arazilerini doğrudan satın almak için öngörülen 2 yıllık başvuru süresi de 1 yıl daha uzatılacak.
 
İlgili kanuna göre revize edilerek onaylanan proje alanlarında kalan taşınmazlardan idarece satılanlar, proje kapsamında değerlendirilmek üzere proje sahibi idareye devredilecek. Devirde n ö ce söz konusu taşınmazları satın alan hak sahiplerin in öde dikleri b edel dahil her türlü bilgi ve belgeler, proje sahibi idareye işlet tesis etmesi amacıyla devredilecek.
 
Proje alanında kalan ve Maliye Bakanlığı'nca proje sahibi idareye devredilecek taşınmazların bedeli, bakanlıkça devrin uygun görüldüğü yıla ait emlak vergi değeri üzerinden tahsil edilecek.
 
Belediye Gelirleri Kanunu'nda yer alan ilan ve reklam vergisi, biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden alınacak miktarlar, işgal harcı, tatil günleri için alınacak çalışma  ruhsatı ha rcı, kayıt ve suret harçları,  imarla ilgili harçlar ile iş yeri açma izni harcının tarifelerini, semtler arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıkları göz önünde tutarak, belediye meclislerinin önerisi, İçişleri Bak  anlığı'nın görüşü ve Maliye Bakanlığı'nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tespit edecek. Bu tutarlar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırılacak. Bu miktar ve tutarlar, ilgili tarifeler için belirlenen en çok tutarı aşamayacak.
 
Belediye meclislerince 2013 yılı için belirlenen bu vergi ve harç tarifeleri, Bakanlar Kurulu'nca tespit edilecek karar yürürlüğe girinceye kadar uygulanmaya devam edilecek.
 
Yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hariç olmak üzere, Türkiye genelinde faaliyet gösteren tüzel kişilerden; şube personeli, vekil, mümessil gibi yetkili temsilcilerin şahsi kusurları nedeniyle ihalelere katılmaktan yas aklananlara, tanı nan bir aylık sürede ihale bedelinin 3 katı tutarında tazminatı peşin ödemeleri halinde ihaleden yasakl ama kararı verilmeyecek. Bu kişiler dışında, Türkiye genelinde faaliyet gösteren tüzel kişilerden; şube personeli, vekil, mümessil gibi yetkili temsilcilerin şahsi kusurları dolayısıyla henüz yasaklama kararı verilmeyen hakkında da 3 kat tazminatı peşin ödemeleri halinde yasaklama kararı verilmeyecek.
 
Kanun, 5673 sayılı Kanun'un geçici 1. maddesi kapsamında bulunan geçici köy kor ucularına  ödenecek aylığa esas gösterge rakamının yükseltilmesine imkan tanıyor. Köy korucuları arasında ma aş farkına n eden olan ek gösterge rakamı artırılacak ve köy korucularının maaşları eşitlenecek.
 
Şehir hastanelerinde sözleşme esnekliği
 
Şehir hastaneleri projesinde, ka mu ile özel sektör arasında yapılacak sözleşmelere esneklik getiriliyor. Mücbir sebepler, olağanüstü haller veya sözleşme ve eklerinin uygulanmasını etkileyen bir durum un ortaya çıkması veya sözleşme ve eklerindeki hükümlerin ihtilaf içermesi hallerinde, sözleşme bedelini değiştirmemek kaydıyla Sağlık Bakanı onayıyla sözleşme ve eklerinde tar aflarca değiş iklik yapılabilecek. Bu şartlar dışında işin tamamlanamayacağının anlaşılması halinde bedel, ihalede nihai teklifin verildiği tarih esas alınarak, güncellenecek ve bakan onayıyla sözleşmede gerekli düzenleme yapılacak.
 
Yapım işlerinde yatırım maliyetinde öngörülen sınırları aşan değişiklik olma sı halinde, değişen fizibilite raporu veya projeler ve diğer belgeler Yüksek Planlama Kurulu'na yeniden sunulacak. Yüksek Planlam a Kurulu'nun yeni yetkilendirmesine istinaden sözleşme taslağında ve eklerinde gerekli tadiller yapılacak. Sözleşmenin sona erdirilmesi halin de kesin teminat mektubu iade edilecek.
 
Organize sanayi bölgel eri, katılım, kalkınma ve yatırım bankaları ile organize sanayi bölgesi içinde yer alan katılımcılardan gelen talepler doğrultusunda, OSB sınırları içinde finansal kiralama yapılabilecek.
 
Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kan unu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançların gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilme süresi 31  Aralık 2014'ten, 31 Aralık 2018'e uzatılıyor.
 
Milli parklardan elde edilecek gelirler Orman ve Su İşleri Bakanlığı döner sermayesine gelir kaydedilecek. Bu gelirler, kanun gereği ihtiyaç duyulan mal, hizmet ve yatırımların finansmanında kullanılacak.
 
Kanunla, yerleşim yeri olarak işgal edile rek mera, yaylak ve kışlak olarak kullanımı teknik açıdan mu¨mku¨n olmayan taşınmazlardan, tapuda Hazine adına tescil edilmesi gerekirken belediyeler adına tescil edilen v e belediyelerce konut veya işyeri yapılmak üzere tahsis edilen, tahsis edilen kişilerce de bir kısmı u¨çu¨ncu¨ kişilere devredilen, ancak Hazine'ce ilgili belediyeler aleyhine açılan davalar sonucunda mahkemelerce doğrudan tapuda Hazine adına tesciline karar verilen taşınmazlar üzerinde, devletle vatandaş  arasında ortaya çıka n hukuki ihtilafların çözümlenmesi amacıyla düzenleme yapılıyor.
 
Buna göre, taşınmazlardan Hazine adına tescil edilmesi gerekirken belediyeler adına tescil edilen ve belediyelerce konut veya iş yeri yapılmak üzere bedelsiz veya bedeli karşıl ığında tahsis edilen ancak, H azine'ce ilgili beled iye aleyhine açılan davalar sonucunda mera olarak sınırlandırılmasına ve mera özel siciline yazılan, fakat daha sonra meralık vasfı değiştirilerek Hazine adına t escil edilen taşınmazlar ile doğrudan Hazine adına tesciline karar verilen taşınmazlardan; halen tapuda Hazine adına kayıtlı olan taşınmazlar, yasal faiz eklenerek belirlenecek bedelin ilgililerce Hazine'ye ödenmesi kaydıyla, adlarına tahsis yapılanlara veya bunların halef lerine devredilecek.
 
İnternet ajanslarına düşen haberleri paylaştık buradan sizler için..
 
Uzunca bir zamandan bu yanan ülkemizde gündemin ilk ana maddesi olan internet yasası 2014 ve İnternet yasakları nedir ve neleri kapsıyor işte son dakika haberleri bu adreste.
 
Bu arada  Cumhurbaşkanı Gül, 6527 sayılı ''Bazı Kanunlarda  Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun''u onayladı. Ka nuna göre, orman kadastro ko misyo nlarınca al ınan kararlara ilişkin tutanak ve haritala r, askı suretiyle 30 gün süreyle ilan edilecek. Bu ilan ilgililere şahsen yapılan tebliğ hükmünde olacak. Tutanak ve haritalara karşı itirazı olanlar; askı tarihinden itibaren 30 gün içinde dava açabilecek. İlan süresi geçtikten sonra, dava açılmayan kararlara ilişkin tutanak ve haritalar kesinleşecek. Orman kadastro komisyonlarınca düzen lenen tutanak ve haritalara karşı, kesinleştiği tarihten itibaren 10 yıl geçtikten sonra, kadastrodan önceki hukuki sebeplere dayanarak, Hazine hariç itiraz edilemeyecek ve dava açılamayacak.
 
Hak sahibi gerçek ve tüzel kişiler tarafından  açılacak sınırlamaya itiraz davalarında  hasım Orman Genel Müdürlüğü; orman sınırları dışına çıkarma işlemlerine karşı  açılacak i tiraz davalarında ise hasım Hazine ve Orman Genel Müdürlüğü ola cak. Orman Gen el Müdürlüğü'nce açılacak davalarda hasım, hak sahibi gerçek ve tüzel kişiler olacak.
 
 Kadastrosu yapılıp kesinleşen devlete ait ormanlar "orman" vasfıyla, Orman Kanunu'nun 2. maddesin e göre or man sınırları dışına çıkarılan yerler ise kaydında belir tm e yapılarak "halihazır" vas fıyla, kesinle şme tarihleri t escil tarihi olarak gösterilmek suretiyle en geç 3 ay içinde hiçbir harç ve bedel alınmaksızın Hazine adına tapu kütüklerine kaydedilecek.
 
Adrese da yalı  nüfus kayıt sisteminde nüfus nakilleri kalktığı için orman köyü nüfusuna kayı tlı olan ancak başka orman k yünde oturanlar orman köylülerinin haklarından yararlanamıyordu.  Kanunla, nüfusu orman k öyünde olsa da başka orman köyüne ye rleşen ya da en az 5 yıldır kesintisiz orman köyünde oturan muhtaçlar orman köylülerinin haklarınd an yararlanacak.
 
Ormanlarda yol kenarı tesislere izin
 
Devlet ormanlarında devlet üniversiteleri için eğitim ve araştırma maksatlı tesislerle yurt yapılmasına  bedelli iz in verilm esinde, ağaçlandırma ve arazi izin bedeli dışınd a bedel alı nmayacak.
 
Devlet ormanlarında,  erişme kontrolü uygulanan karayollarındaki ulaştırma yapıları ve müştemilatı olan  hizmet tesisler i ile bakım işletme tesislerine, karayolu sınır çizgisi içinde  kalmak kaydıyla izi n verilecek. Devlet idareleri yle kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan, işletilen, işlettirilen veya yap-işlet-devret modeli esas alınarak yaptırılan ve işlettirilen bu tesislerden bedel alınmayacak.
 
Yine kirikhan.net Demiryolu, otoy ol, devlet ve il  yollarıyla su isa le hatlarının yapımında zorunlu olarak ortaya çıkan kazı fazlası malzemenin depolanacağı alanlara, Orman Genel Müdürlüğü'nce belirlenen yerlerden, ağaçlandırma be deli alınarak izin verilecek.
 
Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahalarında, mülki alanı bulunan köy tüzel kişiliği, belde belediyeleri, büyükşehirlerdeki ilçe belediyeleri ile koruma hizmeti için işbirliği yapılabilecek.
 
Özel avlaklar dışındaki av lakların işletilmesi maksadıyla bu avl aklarda sahası bulunan,  köy tüzel kişilikleri, belde b elediyeleri, büyükşehirlerdeki ilçe belediyeleri ve avcı kuruluşları ile  koruma, üretim, bakım ve avcılığın düzenlenmesi karşılığı işbirliği yapılabilece k.
 
Petrol Piyasası Kanunu kapsamındaki işleme lisansı sahipleri de piyasa faaliyetine konu etmemek ve münhasıran petrokimya üretiminde kullanmak kaydıyla LPG ithal edebilecek.
 
Muhtelif mevzuatta Toptan E şya Fiyat Endeksi (TEFE)  ve Üretici Fiyat Endeksine (ÜFE)  yapılmış olan atıflar, TÜİK'ce hesaplanan Yurt İçi Üretici Fiyat endeksine (Yİ-ÜFE), tarım sektörü TEFE ve ÜFE'ye ya pılan atıflar Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'n e yapılmış sayılacak.
 
İnternet düzenlemesi
 
Kanun, internet alanında da yeni düzenlemeler içeriyor ve TİB Başkanı'na yeni yetkiler veriyor.
 
Buna göre, yeniden tanımlanan tr afik bilgisi, taraflar a ilişkin IP adresi, verilen hizmetin başlama ve  bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa abonelik bilgil erini içerecek.
 
TİB tarafından yalnızca mahkem elerce talep edilen trafik bil gileri istenebilecek. Tra fik bilgisi ancak bi r suç soruşturması veya kovuşturması kapsamında mahkemelerce talep edilmesi halinde TİB Başkanl ığı tarafından içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı veya erişim sağlayıcıdan alınarak, verilecek.
 
TİB Başkanı tarafından verilen erişimin engellenmesi kararı, 24 saat içinde sulh ceza hakiminin onayına sunu lacak. Hakim, onayına sunulan konuyla ilgili 48 saat içinde karar verec ek. Soruşturma aşamasın da verilen hakim kara rı, sulh ceza mahkeme leri tarafından verilecek. Bu karar, birden fazla sulh ceza mahkemesi bulunan yerlerde, HSYK tarafından belirlenen mahkeme tarafından verilecek.
 
Jeotermal alanlardaki yatırımda kamu yararı kurulu
 
Jeotermal Kaynaklar ve Doğ al Mineralli Sular Kanunu'na "Kurul" tanım ı ekleniyor ve kurulun hangi  anlamda kullanılacağı ile görevinin hangi çerçevede olacağı konusu düzenleniyor. Bu na göre, kurul;  Kalkınma Baka nı'nın başkanlığında oluşturulan jeot ermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme faaliyetleri ile diğer yatırımların kamu yararı açısından önceliğini ve önemini tespit edecek.
 
Kurul, Kalkınma Bakanının başkanlığında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile diğer yatırımcı kurum ya da kuruluşun bağlı olduğu bakan ya da bakanlar ve yatırım kararına onay veren kurumun ilgili olduğu bakan olmak üzere asgari 3 bakandan oluşacak.
 
Kaynak arama ve işletme ruhsatlarında, jeotermal ruhsatlar ile maden ruhsatlarının çakışması halinde, ülke ekono misi ve kamu yararı doğrultusunda kaynağın önceliğine göre kurul ta rafından kamu yararı kararı alınacak. Jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme faaliyetleri ile devlet ve il yolları, otoyollar, demir yolları, havaalanı, liman, baraj, enerji tes isleri, maden petrol do ğalgaz işlet meleri, su isale hatları gibi kamu yararı niteliği taşıyan yatırımların birbirlerini engellemesi, faaliyetin yapılamaz hale gelmesi durumunda jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme faaliyetleri ve yatırımla ilgili karar, kurul tarafından v erilecek.
 
Kurul tarafından gerekli görülmesi halinde hazırlatılan rapor, danışmanlık ücretleri, yolluk, gündelik ve benzeri tüm harcamalar yatırımcı tarafından karşılanacak. Ayrıca, yatırımlar nedeniyle kurul kararı ile faaliyeti engellenen veya kısıtlanan tarafın yatırım giderleri, lehine karar verilen tarafça tazmin edilecek.
 
Turizm Merkezi veya Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi dahilinde kalan yerlerde kurul tarafından alınacak olan kamu yararı kararı gereği, enerji üretimine öncelik tanınması halinde, ilgili Turizm Merkezi veya Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi veya bu alanlar için hazırlanmış onaylı imar planları yeniden düzenlenecek.
 
2/B arazilerini almak isteyenlere ek süre
 
Hazine'ye ait tarım arazilerini 31 Aralık 2011 itibarıyla en az 3 yıldır tarımsal amaçla kiralayan, kira sözleşmesi devam eden veya bu arazileri en az 3 yıldır kullanan ve k ulla nmaya devam ettikleri idarece belirlenen lere, bu arazile ri satın almak için verilen ve  26 Nisa n 2014 tarihinde dolacak başvuru ve ödeme süreleri 6'şar ay uzatılacak.
 
2/B arazilerini doğrudan satın almak için öngörülen 2 yıllık başvuru süresi de 1 yıl daha uzatılacak.
 
İlgili kanuna göre revize edilerek onaylanan proje alanlarında kalan taşınmazlardan idarece satılanlar, proje kapsamında değerlendirilmek üzere proje sahibi idareye devredilecek. Devirde n ö ce söz konusu taşınmazları satın alan hak sahiplerin in öde dikleri b edel dahil her türlü bilgi ve belgeler, proje sahibi idareye işlet tesis etmesi amacıyla devredilecek.
 
Proje alanında kalan ve Maliye Bakanlığı'nca proje sahibi idareye devredilecek taşınmazların bedeli, bakanlıkça devrin uygun görüldüğü yıla ait emlak vergi değeri üzerinden tahsil edilecek.
 
Belediye Gelirleri Kanunu'nda yer alan ilan ve reklam vergisi, biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden alınacak miktarlar, işgal harcı, tatil günleri için alınacak çalışma  ruhsatı ha rcı, kayıt ve suret harçları,  imarla ilgili harçlar ile iş yeri açma izni harcının tarifelerini, semtler arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıkları göz önünde tutarak, belediye meclislerinin önerisi, İçişleri Bak  anlığı'nın görüşü ve Maliye Bakanlığı'nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tespit edecek. Bu tutarlar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırılacak. Bu miktar ve tutarlar, ilgili tarifeler için belirlenen en çok tutarı aşamayacak.
 
Belediye meclislerince 2013 yılı için belirlenen bu vergi ve harç tarifeleri, Bakanlar Kurulu'nca tespit edilecek karar yürürlüğe girinceye kadar uygulanmaya devam edilecek.
 
Yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hariç olmak üzere, Türkiye genelinde faaliyet gösteren tüzel kişilerden; şube personeli, vekil, mümessil gibi yetkili temsilcilerin şahsi kusurları nedeniyle ihalelere katılmaktan yas aklananlara, tanı nan bir aylık sürede ihale bedelinin 3 katı tutarında tazminatı peşin ödemeleri halinde ihaleden yasakl ama kararı verilmeyecek. Bu kişiler dışında, Türkiye genelinde faaliyet gösteren tüzel kişilerden; şube personeli, vekil, mümessil gibi yetkili temsilcilerin şahsi kusurları dolayısıyla henüz yasaklama kararı verilmeyen hakkında da 3 kat tazminatı peşin ödemeleri halinde yasaklama kararı verilmeyecek.
 
Kanun, 5673 sayılı Kanun'un geçici 1. maddesi kapsamında bulunan geçici köy kor ucularına  ödenecek aylığa esas gösterge rakamının yükseltilmesine imkan tanıyor. Köy korucuları arasında ma aş farkına n eden olan ek gösterge rakamı artırılacak ve köy korucularının maaşları eşitlenecek.
 
Şehir hastanelerinde sözleşme esnekliği
 
Şehir hastaneleri projesinde, ka mu ile özel sektör arasında yapılacak sözleşmelere esneklik getiriliyor. Mücbir sebepler, olağanüstü haller veya sözleşme ve eklerinin uygulanmasını etkileyen bir durum un ortaya çıkması veya sözleşme ve eklerindeki hükümlerin ihtilaf içermesi hallerinde, sözleşme bedelini değiştirmemek kaydıyla Sağlık Bakanı onayıyla sözleşme ve eklerinde tar aflarca değiş iklik yapılabilecek. Bu şartlar dışında işin tamamlanamayacağının anlaşılması halinde bedel, ihalede nihai teklifin verildiği tarih esas alınarak, güncellenecek ve bakan onayıyla sözleşmede gerekli düzenleme yapılacak.
 
Yapım işlerinde yatırım maliyetinde öngörülen sınırları aşan değişiklik olma sı halinde, değişen fizibilite raporu veya projeler ve diğer belgeler Yüksek Planlama Kurulu'na yeniden sunulacak. Yüksek Planlam a Kurulu'nun yeni yetkilendirmesine istinaden sözleşme taslağında ve eklerinde gerekli tadiller yapılacak. Sözleşmenin sona erdirilmesi halin de kesin teminat mektubu iade edilecek.
 
Organize sanayi bölgel eri, katılım, kalkınma ve yatırım bankaları ile organize sanayi bölgesi içinde yer alan katılımcılardan gelen talepler doğrultusunda, OSB sınırları içinde finansal kiralama yapılabilecek.
 
Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kan unu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançların gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilme süresi 31  Aralık 2014'ten, 31 Aralık 2018'e uzatılıyor.
 
Milli parklardan elde edilecek gelirler Orman ve Su İşleri Bakanlığı döner sermayesine gelir kaydedilecek. Bu gelirler, kanun gereği ihtiyaç duyulan mal, hizmet ve yatırımların finansmanında kullanılacak.
 
Kanunla, yerleşim yeri olarak işgal edile rek mera, yaylak ve kışlak olarak kullanımı teknik açıdan mu¨mku¨n olmayan taşınmazlardan, tapuda Hazine adına tescil edilmesi gerekirken belediyeler adına tescil edilen v e belediyelerce konut veya işyeri yapılmak üzere tahsis edilen, tahsis edilen kişilerce de bir kısmı u¨çu¨ncu¨ kişilere devredilen, ancak Hazine'ce ilgili belediyeler aleyhine açılan davalar sonucunda mahkemelerce doğrudan tapuda Hazine adına tesciline karar verilen taşınmazlar üzerinde, devletle vatandaş  arasında ortaya çıka n hukuki ihtilafların çözümlenmesi amacıyla düzenleme yapılıyor.
 
Buna göre, taşınmazlardan Hazine adına tescil edilmesi gerekirken belediyeler adına tescil edilen ve belediyelerce konut veya iş yeri yapılmak üzere bedelsiz veya bedeli karşıl ığında tahsis edilen ancak, H azine'ce ilgili beled iye aleyhine açılan davalar sonucunda mera olarak sınırlandırılmasına ve mera özel siciline yazılan, fakat daha sonra meralık vasfı değiştirilerek Hazine adına t escil edilen taşınmazlar ile doğrudan Hazine adına tesciline karar verilen taşınmazlardan; halen tapuda Hazine adına kayıtlı olan taşınmazlar, yasal faiz eklenerek belirlenecek bedelin ilgililerce Hazine'ye ödenmesi kaydıyla, adlarına tahsis yapılanlara veya bunların halef lerine devredilecek.
 
Haberlerimizi, aktif link göstermeden yayınlanan siteler, avukatlarımız tarafından uyarılmadan mahkemeye verilmektedir.. Kimse kendisini uyanık sanmasın.. o web siteleri kendilerini çok iyi biliyorlar.



Yorum Gönder

Etiketleri :